Tilsynserklæring 2018 - Skovlund Friskole

Certificeret tilsynsførende 2017-19

Ulla Kronborg, Sdr. Omme, er den nye tilsynsførende på Skovlund Friskole.

Hun er valgt af forældrekredsen på skolens generalforsamling 2017 for en 2-årig periode.

Ulla besøger skolen flere gange årligt.
Den certificerede tilsynsførende skal hvert år udarbejde en erklæring, som fremlægges for skolekredsen ifm generalforsamlingen i foråret.

Frie grundskoler giver undervisning inden for børnehaveklasse og 1.-9. klassetrin, som står mål med, hvad der almindeligvis kræves i  folke-skolen.

Skolerne skal efter deres formål og i hele deres virke forberede eleverne til at leve i et samfund som det danske med frihed og folkestyre samt udvikle og styrke elevernes kendskab til og
respekt for grundlæggende friheds- og menneskerettigheder, herunder ligestilling mellem kønnene.         Kilde: Stk. 2, Friskoleloven

Skole:
Skovlund Friskole, skolekode 280385, Svinget 5-7, Skovlund, 6823 Ansager

Tilsynsførende:
Ulla Kronborg Jørgensen,  Engebækgårdvej 4, 7260 Sdr. Omme, enghavegaarden@msn.com

Som tilsynsførende på Skovlund Friskole er det min opgave at føre tilsyn med
·         elevernes standpunkt i dansk, regning/matematik og engelsk
·         at skolens samlede undervisningstilbud ud fra en helhedsvurdering står mål med,
          hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen
·         at vurdere om skolen forbereder eleverne til at leve i et samfund med frihed og folkestyre
·         at undervisningssproget er dansk
·         donationer til skolen
(Bekendtgørelse om valg af tilsynsførende ved friskoler og private grundskoler)

Tilsynet ved en friskole er delt mellem forældre, bestyrelse og skoleleder, og den tilsynsførende, der er valgt til at varetage skolens tilsyn.
For at kunne vurdere skolen i forhold til tilsynets opgaver, besøger jeg som tilsynsførende skolen og læser relevante informationer, bl.a. årsplaner og læseplaner på skolens hjemmeside. Skovlund Friskole udsender ugebreve, så også ad denne vej holder jeg mig orienteret.
Under mine besøg overværer jeg undervisningen og taler med børn og ansatte, ligesom jeg har samtaler med skolelederen.

Jeg har i skoleåret 2017/18 besøgt skolen tre gange, hhv. den 6.12., den 20.2. og den 8.3.

Jeg har overværet undervisningen i:

Matematik i 1.-2. kl.
2. kl. arbejder med kvadrater og rektangler samt spejling.
1. kl. arbejder med subtraktion.
Dansk i 6.,7. og 8. kl.
Fælles evaluering af julefest.
6.-7. kl. arbejder med noveller i science fiktion genren. Personkarakteristik og videredigtning.
8. kl. arbejder med grammatik på Clio.
Engelsk i 7.-8. kl.
The True story of Santa Claus. Læse og oversætte. Arbejdermed forskellige opgaver til teksten.
Engelsk 1.-2.kl.
Arbejder med emnet Body. Hvor mange ord kan eleverne huske. Slutter af med ordleg i gymnastiksalen.
Dansk 3.,4. og 5. kl.
Holdet er delt i tre, som laver forskellige former for film. Det hold, jeg overværer, laver animationsfilm. Efter en kort introduktion på Clio, laver eleverne deres egne forsøg, som senere skal filmes på telefon eller iPad.
Engelsk 3., 4. og 5. kl. Engelsktimen afløses af transmissionen af Prins Henriks bisættelse, hvor det bliver til en snak om kongedømmets opbygning, traditioner i forbindelse med begravelse/bisættelse m.v. Timen sluttes af med legen Simon Says.
Dansk 8. kl.
Emnet er identitet og kønsroller. Eleverne skal lave en tidslinje med begivenheder, der har betydning for deres identitet. Senere opdeles klassen i tre grupper, der skal arbejde med kønsroller under de tre overskrifter: Mellemkrigstiden, Det moderne menneske og Vidensalderen.
Matematik 8.kl.
Undervisningen foregår på Skovlund Efterskole. Emnet er førstegradsfunktioner. Eleverne arbejder i små grupper og lærerne hjælper ved behov. Eleverne kan forklare hvad de laver, og de viser derved forståelse for opgavernes løsninger.
Dansk 0. kl.
Eleverne arbejder med bogstaver og deres lyde. Skelnen mellem konsonanter og vokaler indgår i elevernes individuelle opgaver.
Dansk 1.-2. kl.
Eleverne er delt i to hold og 1. kl. arbejder med deres læsebog og tilhørende opgaver.
Historie 6.-7.kl.
Her arbejdes der med Mellemøsten. Hver elev har valgt et land, som skal undersøges og beskrives inden fremlæggelse for de øvrige elever.

Undervisningen er overvejende organiseret som fagdelt undervisning, og da klasserne er delt op i tre teams, har lærerne mulighed for at lave hold, der tilgodeser den enkelte elev mest muligt. Hvert år er der nogle dage/uger, hvor det almindelige skema er brudt op for at give mulighed for fordybelse og andre aktiviteter, og hvor det er muligt med andre elevsammensætninger og andre måder at arbejde på. Jeg mærker ligeledes, at Skovlund friskole lægger vægt på traditioner, om end skolen ikke har voldsomt mange år på bagen, men hvert år er der tilbagevendende begivenheder som eksempelvis lejrskole, fastelavnsfest, grundlovsstævne og emneuge.

Vurdering af elevernes faglige standpunkt:
Jeg vurderer, at elevernes standpunkt i dansk, engelsk og regning/matematik fuldt lever op til, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen. Undervisningen bærer præg af grundig forberedelse, stor faglighed og seriøsitet. Der er en meningsfuld vekslen i aktiviteterne og eleverne inddrages under hensyntagen til den enkelte elevs formåen. Ofte inddrages bevægelseslege eller bevægelsesopgaver, så hovedet tilføres ny energi. Der er en selvfølgelig arbejdsro og undervisningen kommer hurtigt i gang. Det er tydeligt at se, at lærerne har fokus på den enkelte elev, og eleverne er trygge ved de voksne og ved hinanden. De udviser generelt en glæde og lyst til at gå i gang med opgaverne.
Lærerenes undervisning præges selvfølgelig af den enkeltes personlighed, men den fælles holdning til god undervisning skinner igennem i alle fag, og lærernes engagement og forventninger til børnene ses tydeligt. Der lægges meget vægt på, at børnene ved hvorfor de arbejder med det pågældende emne, hvad målet er, og hvad de har lært i forløbet.
Undervisningsmaterialet, både bogsystemer og internetportaler, er tidssvarende, alderssvarende og af god faglig og pædagogisk kvalitet.  Der gøres brug af både iPads og computere og børnene er fortrolige med brugen af IT.

Vurdering af skolens samlede undervisningstilbud:
Skolens undervisningstilbud svarer til, hvad man som helhedsvurdering kan genfinde i folkeskolen.

De kreative fag har stor betydning for børns almene udvikling og indlæring, og jeg er af den overbevisning, at de er med til at udvikle evner, der kan bruges i skolens øvrige fagrække.

For mig er det en stor glæde, at skolen har fortælling, hvor der skabes rum for fordybelse og børnenes egen tolkning af tilværelsen.

Jeg har ligeledes ved et af mine besøg på skolen oplevet, at aktuelle emner er taget op til morgensamling, bl.a. på dagen for Prins Henriks bisættelse, hvor der blev talt om at miste, begravelsesformer, sange til begravelser m.m. Dette er medvirkende til, at eleverne får et indtryk af det omgivende samfund og kan drage paralleller til egen erfaringsverden.

Vurdering af om skolen forbereder eleverne til at leve i et samfund med frihed og folkestyre:
Overalt på skolen fornemmer man, at eleverne bliver set og hørt og ikke mindst anerkendt, for dem de er. Eleverne bliver inddraget og oplever derved, at de har indflydelse.
Eleverne har på skift dukseopgaver og andre praktiske opgaver i klasserummet. De ældste elever har køkkentjans i forbindelse med den daglige fællesspisning. Skolens årlige fastelavnsfest planlægges af skolens ældste elever. Med disse opgaver lærer eleverne at tage medansvar for at skolens dagligdag fungerer. Ved den daglige morgensang synges der fra den danske sangskat og eleverne lærer at lytte til fælles beskeder og oplæg. Det at indgå i skolens fællesskab gennem morgensamling er en naturlig del af skoledagen og en forberedelse til at indgå i andre fællesskaber.
Både i den daglige undervisning og i de aktiviteter og traditioner, der findes på skolen, oplæres børnene til at indgå i et forpligtende fællesskab og føle sig som en del af et fællesskab. Lærerne er tydelige omkring forventninger til omgangstone og opførsel i det fælles rum og hensigten er at atmosfæren på skolen præges af tolerance og rummelighed. Derved bliver grundlaget for at kunne leve i et samfund med frihed og folkestyre grundlagt.

Undervisningssproget:
Jeg kan konstatere, at undervisningssproget er dansk. I sprogfagene engelsk og tysk er undervisningssproget naturligvis på det pågældende sprog.

Donationer til skolen:
Skolen har efter oplysninger fra skolelederen ikke modtaget donationer der tilsammen overstiger 20.000,- kr. ekskl. moms.

Afsluttende erklæring:
Det er altid en god oplevelse at komme på besøg på Skovlund Friskole. Overalt på skolen hersker der en dejlig atmosfære. Det er tydeligt at mærke, at der tages hensyn til den enkelte elevs forudsætninger, når undervisningen tilrettelægges og der tages hånd om de elever, der har særlige behov.
Elever og voksne er meget imødekommende og der hersker en åbenhed og varme, som er kendetegnende for et godt læringsmiljø.
Det er derfor helt forståeligt, at skolen i år har modtaget elev nummer 100.
Under mine besøg har jeg drøftet drøftet undervisningsmaterialer, undervisningens tilrettelæggelse og brug af IT med lærerne, og jeg har haft mulighed for at tale med børnene i forskellige undervisningssituationer.
Børnene viser med glæde og stolthed, hvad de er i gang med og hvad de har lært og lader sig ikke påvirke af, at der pludselig er en fremmed med i undervisningen.
Min generelle vurdering af Skovlund Friskole er, at undervisningen og elevernes udbytte står mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen. Det er ligeledes min vurdering, at Skovlund Friskole lever op til alle Undervisningsministeriets krav til de frie skoler.

21. marts 2018
Ulla Kronborg Jørgensen      

  • FORÆLDRENE SIGER

    “..vores søn har haft en tryg, sikker opvækst og skolegang.…”                                                                                  Tidligere forælder til afgangselev
  • FORÆLDRENE SIGER

    “Det er SÅ dejligt at opleve lærernes engagement og opleve en hel flok elever samlet om sang og musik. Igen i går fik jeg bekræftet det sammenhold og den respekt som eleverne har for hinanden."                                                                 Lenette

  • FORÆLDRENE SIGER                                                                                                                                  "Det er helt fantastisk som forældre at stå på denne side af skoleskiftet og se at det var det rigtige valg. Skovlund Friskole har virkelig hjulpet vores søn godt i gang og som deres slogan lyder, så er det igen blevet sjovt at gå i skole!"                                      Helle og René