Bestyrelsen - Skovlund Friskole

Bestyrelsens sammensætning
Friskolens bestyrelse sammensættes af medlemmer valgt i forældre- og skolekreds på den årlige generalforsamling i marts/april. Skolekredsen = forældre og medlemmer af Skovlund Friskoles Støtteforening. Forældrekredsen = forældre på skolen. Der er 3 medlemmer fra forældrekredsen og 2 medlemmer fra skolekredsen. Hver kreds vælger sine egne medlemmer til bestyrelsen på generalforsamlingen for en to-årig periode.

De nuværende bestyrelsesmedlemmer fra forældrekredsen:
Formand:Henrik Vending 
Medlem:Laila Pedersen Medlem: Annette Bruun Høgh 

De nuværende bestyrelsesmedlemmer fra skolekredsen:
Bjarne Juul Fahnøe, (kasserer)
Line Drue (næstformand)

Uddrag af bekendtgørelse fra Undervisningsministeriet
“Bestyrelsen for en selvejende uddannelsesinstitution skal varetage institutionens interesser i enhver henseende og sikre optimale rammer for institutionens virksomhed. 

Selvejende institutioner ledes af en bestyrelse, der har det overordnede ansvar for institutionens drift og virksomhed. Ansvaret omfatter såvel institutionens administration og økonomiske drift som de undervisnings- og uddannelsesaktiviteter, som institutionen ifølge sit formål varetager.  

Bestyrelsens ansvar og opgaver omfatter derfor at:

  • træffe beslutning om institutionens udbud af uddannelser, aktiviteter og kapacitet
  • fastlægge retningslinjer for institutionens virksomhed
  • sikre forsvarlig forvaltning af institutionens midler
  • godkende budget og regnskab for institutionen
  • ansætte og afskedige institutionens daglige leder.


Som overordnet ledelse skal bestyrelsen varetage institutionens interesser i enhver henseende og sikre optimale rammer for institutionens virksomhed.”