Elevernes faglige udbytte

Løbende evaluering af elevernes faglige udbytte:
Den daglige evaluering/feedback
Elevopgaver/afleveringer
Skole-hjemsamtaler (årlige og efter behov)
Læse- og stavetest for elever i de tre teams (Lille-, mellem- og storeteam)
Terminsprøver i 8. kl. (sammen med 9. kl.)
Folkeskolens prøve for elever i 9. kl. (skriftligt og mundtligt)

Den daglige evaluering/feedback
Elever, forældre og lærere er dem, har den allerbedste erfaring med, hvordan den enkelte elev klarer sig. De ved, hvor let eleverne har ved at tilegne sig ny viden og anvende den. Den daglige respons og samtalen mellem elev/lærer giver den allerbedste vurdering af elevernes faglige udbytte, og den tillægges stor værdi.

Elevopgaver/afleveringer
De almindelige afleveringsopgaver giver et godt indtryk af, hvor eleverne har deres udfordringer og stærke sider. Når vi på skolens f.eks. anvender “matematikfessor”, så er det let for læreren at se, elevens udvikling og udfordringer.

Skole-hjemsamtalen
Til den årlige samtale drøftes elevens trivsel samt faglige udbytte af undervisningen med forældre samt eleven (fra 3. kl. og opefter).
Ligeledes er der drøftelse af elevens arbejdsindsats, sociale kompetencer m.v. Skole-hjemsamtaler afholdes desuden efter behov i løbet af året – både på forældres og undervisernes initiativ.

Læse- og stavetests
Når der er begrundet mistanke om særlige udfordringer i fagene testes eleverne. På skolen har lærerne adgang til forskellige testningsmuligheder og for at samarbejde med Varde Kommunes læsekonsulent.
Ved mistanke om ordblindevanskeligheder testes eleverne og såfremt de har behov for støtte, ansøger skolen om hjælpemidler, som bevilges af Staten (omkostningsfrit for forældre og skole). Eleverne undervises på skolen i bruges af hjælpemidlerne.

Terminsprøverne
I 8. og 9. kl. går eleverne til terminsprøve efter jul. Det foregår i samarbejde med Skovlund Efterskole. Eleverne bedømmes og får efterfølgende både mundtlig og skriftlig respons (karakter).

Folkeskolens Prøver i 9. kl.
Skoleforløbet afsluttes med de afsluttende mundtlige og skriftlige prøver i 9. kl. Prøverne afvikles på Skovlund Efterskole eller Skovlund Friskole.

Karakterer og vurderinger
– Halvårs- og årskarakterer i 8. og 9. kl.
– Uddannelsesparathedsvurdering af elever i 8. kl. i samarbejde med UU-vejleder, Varde Kommune
– Karakterer og mundtlig respons på sproglige afleveringer/opgaver i 6.-9. kl.

Eksternt tilsyn med undervisningen
Den forældrevalgte certificerede tilsynsførende, aflægger skolen besøg flere gange årligt. Den tilsynsførende udarbejder hvert år en skriftlig erklæring, som lægges på skolens hjemmeside – jf. lovkrav. Tilsynsførende 2017-19; Ulla Kronborg, Sdr. Omme (tidligere friskolelærer/leder)
Kommentarer fra tilsynsførende tages til efterretning.
Erklæringen kan læses her.

Handleplan for børn med særlige behov
I samarbejde med forældre, sundhedsplejerske, tale-/læsekonsulent, skolepsykolog, skolerådgiver, UU-vejleder m.fl. laves der særllige aftaler og planer for de elever, der har faglige, personlige eller sociale udfordringer i undervisningen. Disse planer er individuelle og fortrolige.
Til skole-hjemsamtalerne ( de årlige og behovsbestemte) laves skriftlige aftaler og aftaler om opfølgning.

Når en elev er udfordret i sin hverdag, inviteres der afklarings- og handleplansmøder som eks. koordineringsmøder hvor eks. skolepsykologen og sundhedsplejersken deltager. Andre gange afholdes der afklarende møder mellem ansatte og forældre.
Når en elev eks. har meget fravær afklares årsagen til dette ved samtale med elev/forældre.