Hvad lærte vi af nød-/fjernundervisningsperioden?

Evaluering maj-juni 2021
Vi tror på, at vi skal gøre mere af det, der virker. Både elever, forældre og lærere har gjort sig nogle gode erfaringer fra undervisningen i indeværende skoleår. På skolen igangsætter vi en evaluering med henblik på planlægningen af skoleåret 2021-22. Evalueringen gennemføres i maj/juni 2021, hvor alle forældre vil få mulighed for skriftligt at tilkendegive erfaringer. Eleverne og lærere evaluerer på skolen, hvor de forud for drøftelser får spørgsmål, som de skal reflektere over.

EVALUERING af undervisningen 4. januar – 31. maj 2021
Alle skolens forældre var inviteret til at komme med deres bidrag til egne oplevelser af undervisningen under dette års delvise/hele nedlukning pga. corona. Vi antager, at der er noget, vi kan tage med os i planlægningen af det kommende skoleår, og håbet er, at 25 % af forældrene til skolens elever vil besvare spørgsmålene, Der var på det tidspunkt 116 elever på skolen og 25% svarer til 21,55 besvarelser.

Vi modtog besvarelser fra 9 elevers forældre, heraf 5 forældrepar (10 forældre ud af 165).  Det er vanskeligt at vide, hvor repræsentative besvarelserne er. En elev (lt), fem elever (mt), to elever (st) og en anonym. 9 besvarelser ud af 116 mulige = 7,76%

Teksten lød sådan: ”COVID-19 har stillet alle skolens elever, forældre og ansatte overfor en ekstraordinær udfordring. Skolen har flere gange med meget kort varsel skullet beslutte, hvad undervisningen nu skulle bestå af uden at kende periodens længden.
Vi har alle gjort os mange erfaringer og har løbende rettet til med ønsket om at skabe de bedst mulige rammer for elevernes trivsel og undervisning samtidig med, at vi har gjort vores allerbedste for at overholde de til enhver tid gældende retningslinjer.
Vi vil gerne indsamle viden, så vi tager det bedste med os videre, når vi planlægger næste skoleår. Vi vil sætte stor pris på at modtage mange besvarelser og gerne med navn på, så vi kan være i dialog om det, vi evt. har behov for at få uddybet.

Du kan dele din besvarelse op i de fire perioder, men du kan også vælge at lave en generel besvarelse.

Første periode (4. januar – 5. februar) 0.-9. kl. nødundervisning
8 elevers forældre har besvaret spørgsmålene særskilt for de fire perioder. 1 har besvaret spørgsmålene generelt herunder.
Første periode:
7/8 har været klar til læring, ihærdige og/eller motiverede og udtrykker, at de har lært noget, heraf har 1/8 oplever, at der har været skruet ned for lærernes ambitionsniveau.
1/8 udtrykker at undervisningen har dårlig – at de oplevede, at der ingen undervisning var i perioden, men at eleven var motiveret og i trivsel.
1/8 oplevede både manglende motivation og nedsat trivsel i undervisningen og begrænset læring.

Anden periode (8. februar – 6. april) 0.-4. kl. fremmøde på skolen/ 5-9. kl. nødundervisning
Elever, der vendte tilbage til skolen, var generelt set glade for at se kammeraterne igen, nogle er meget motiverede, går meget op i lektier og viser interesse for alle fag, selvom de lige skulle vende sig til den nye hverdag.
De elever der mistrivedes med hjemmeundervisning, trivedes i højere grad i undervisningen på skolen.
1/8 udtrykker, at det er problematisk når undervisningen både var virtuel og fysisk.
For de elever, der forsat var hjemme, udtrykker 1/9 at det gav ro til fordybelse og at læringen var den sammen som ellers. Forældrene beskriver, at eleven selv er motiveret og ansvarlig, selvom det var lidt svært i starten.

Tredje periode (6. april – 10. maj) 0.-4. kl. fremmøde på skolen/5.-9. kl. fremmøde 50%-80%
For de elever, der havde gået i skole dagligt siden 8. februar ses ingen store forandringer. 1/8 udtrykker, at der er stor begejstring for alt det nye, de lærer.
1/8 udtrykker, at det næsten føles som normalt, og er glad for arbejdet ude i haverne.
For elever, der nu kommer i skole med delvis fremmøde, udtrykkes det, at de er glade for at vende tilbage til skolen og at motivationen stiger, nogle gange opleves det som rodet, fordi det er forskelligt om de er på skolen/hjemme. 1/9 udtrykker bekymring for, om de bliver klar til at rykke op i et nyt team.

Fjerde periode (10. maj – 31. maj) 0.-9. kl. omlagt undervisning
1/8 elev foretrækker almindelig undervisning fremfor arbejdet ude i haverne.
1/8 elev er forsat motiveret, trives, er glad, godt tilpas, og har stadig lyst til læring
1/8 siger, at der er hurtigere hjælp/støtte i undervisning på skolen
1/8 siger, at der er mere ro hjemme
1/8 udtrykker forsat bekymring for parathed til oprykning
1/8 siger, at de ikke får meget at vide om, hvor eleven ligger fagligt.
Generelt udtrykkes det, at det sociale har stor betydning for trivslen i skolen.

4. januar – 6. april: Elever i 0.-9. kl.
Det har været det samme for mit barn i alle perioder, så jeg besvarer her at mit barn tidligere har været modvillig til hjemmeundervisning, så vi har været glade for tilbuddet om nødundervisning. (1 besvarelse).

4. januar – 6. april: Elever med særlige behov/Nødundervisning med fremmøde enkelte dage/alle dage på skolen
Mit barn havde enkelte dage, og det var svært med trivslen, da der var så få elever i skolen, trods det, var eleven stadig godt med. Eleven ønskede selv at komme afsted og tog glad afsted og kom glad hjem”. (1 besvarelse)

Generelt for perioden: Din kontakt med lærerne
Besvarelserne svinger fra at: ”Skolen har gjort det ufarligt, hvilket har været let at navigere i, skolens informationer har været tydelige og præcise”, ”der har ikke været særlig behov for kontakt”, ”kontakten har været som ellers”, ”mindre end ellers men altid god og hurtig” – til en kritik af, at skolens valgte, at elever i 1.-2. kl. skulle arbejde med fysiske opgaver og ikke online. Skolen kritiseres for ikke at have spurgt forældre om, hvilken undervisning de ønskede og havde mulighed for. Der er kigget med misundelse til andre skole, som har håndteret det bedre end Skovlund Friskole. (8 besvarelser).

Generelt for perioden: Informationsniveauet fra skolens ansatte til forældre
Specifikke informationer i god tid efterspørges. En enkelt udtrykker tvivl om, hvor meget nødundervisningen kunne bruges. Udsagnene spænder fra fin, ok, god på mange områder til sen, (rigtig dårlig) og rigtig langsommelig. En udtrykker, at det er sparsomt med information – og at det måske har noget at gøre med, at der er en forventning om, at eleven selv tager vare på sin skolegang. (8 besvarelser).

Hvad synes du, at vi skal have mere af/undgå i det nye skoleår?
Der er forslag om, at vi på skolen skal huske at afsætte tid til spisning, beholde samme holdsammensætning hele året og et ønske om at have samme teamlærer næste skoleår og at vi skal kigge på hvilke elever, vi tager ind på skolen. Andre udsagn går på, at vi skal undgå at ansætte flere ufaglærte, undervise i store grupper og at samle mange inde. (4 besvarelser)

Hvad skal vi have med i vores overvejelser, når vi planlægger næste skoleår:
Forslag om mest mulig forudsigelighed, information om holdsammensætning inden sommerferien, at højne fagligheden, at lave en dybdegående tilfredshedsundersøgelse, at tage kritik mere seriøst, at have fokus på udeundervisning, lokaler der ligger tæt på hinanden i mellemteam samt et ønske om samme lærer næste skoleår som i år. (4 besvarelser).

Handleplan:
Kort om undervisningen 4. januar-25. juni
I perioden med omlagt undervisning har der været et stort fokus på trivsel ift. klassekammerater og i undervisningen. Der er afsat ekstra lærerressourcer for at kunne bevare de holdopdelinger, der var under delvis/hel nedlukning, så der ikke skulle laves nye hold og nyt skema. Der har været et ekstra fagligt fokus, så evt. utryghed kunne ryddes af vejen, og lærerne har brugt tid på at lave den bedst mulige undervisning for alle.
Sidste øjebliks meldinger om nedlukninger har udfordret både forældre og ansatte, som f.eks. da pressemeddelelsen kom den 29.12, midt i juleferien og med lange udsigter til mere præcise retningslinjer om undervisningen under nedlukning efter nytår. Flere gange efter nytår er der lavet nye skemaer, så elever og forældre var mindst muligt mærket af situationen. Igen og igen har lærerne måtte revurdere læseplaner og informationerne er ofte sendt meget sent ud til forældre. Det ville vi gerne ændre på, hvis vi kunne. I nogle tilfælde har vi ikke fået alle vigtige informationer med, og andre gange har vi informeret for meget.

Ting, der er sat i værk på baggrund af sidste skoleårs erfaringer:

  • Kontinuitet bl.a. ift. sammensætning i teams
  • Holdsammensætninger er meldt ud før sommerferien
  • Der er udsendt information til forældre om næste skoleårs ferier, arrangementer m.m.
  • Ny optagelsesprocedure med fokus på afklaring og forventningsafstemning før skolestart samt arbejde med at finde det bedste skoletilbud til elever med særlige behov.
  • Vi arbejder med et fokus på efteruddannelse for den enkelte og fælles efteruddannelse som ”Positiv psykologi og coaching i organisationen” for at skabe et fælles pædagogisk ståsted for alle ansatte – uanset beskæftigelse og uddannelsesniveau. Når vi ansætter, er der bl.a. fokus på faglighed, kompetencer og personlighed. Vi ansætter den bedst mulige i de stillinger, der er ledige.
  • Forventningsafstemning: Hvad vil det sige at tage kritik seriøst? Vi tror på at dialog og samarbejde er vejen frem. Skolens ansatte vil gerne være i dialog med forældre og elever. Vi inviterer jævnligt til at alle kan henvende sig, hvis der er noget, der undrer. Det er vigtigt at vi alle anskuer tingene fra mange vinkler, at vi er nysgerrige og lydhøre samt respekterer hinanden. Skolens ansatte kan kun forholde sig til det, der siges åbent.

Ting, der vil blive sat i værk på baggrund af sidste skoleårs erfaringer og denne undersøgelse:

  • Det forventes, at det kommende skoleår er mindre overraskende, og at der vil være en højere grad af forudsigelighed. På skolen vil vi bestræbe os på at sende informationer ud i god tid, være tydelige, så vi rammer bredest muligt med niveauet for vores informationer.
  • På skolen er der ”Haver til maver” i mellemteam, og på baggrund af vores nuværende erfaringer, vil vi gerne bruge bl.a. fagdage til at tage på ekskursioner. Når der er fokus på visionerne i efteråret 2021, vil vi bl.a. bringe fremtidens undervisning i spil; lokaler og indhold.
  • Vi vil gerne tale med andre om uenigheder, før de bliver til dybere liggende utilfredshed. Til det vil vi bruge den viden, vi har fået i vores efteruddannelse. Vi har et fælles ansvar for at konflikterne ikke vokser sig store, så derfor vil vi jævnligt opfordre til at forældre tager kontakt til os, når der er noget vi ikke forstår og selv tage kontakt, når der er noget, vi undrer os over.


Opfølgning:
Ved planlægningen af skoleåret 2022-23 vil vi igen kigge på vores erfaringer fra dette skoleår. Det er den daglige ledelse, der har ansvaret for at følge op på de ting, der sættes i værk.