Skolens samlede undervisning 2019

Evaluering juni 2019 – Skovlund Friskoles samlede undervisning

Skolen er forpligtet til (Friskoleloven §1b, stk. 3) til jævnligt at evaluere skolens samlede undervisning, og i skolens 7. år, faldt valget på en undersøgelse blandt alle forældre med en bred vifte af spørgsmål.

Alle forældre (150) havde mulighed for at deltage i undersøgelsen. Firmaet ”APV Partner” stod for oprettelsen af spørgeskemaet samt den digitale svarmulighed. Første svarfrist blev forlænget pga. lav forældredeltagelse. Efter forlængelse og fornyet opfordret nåede det samlede antal besvarelser op på 33, hvilket svarer til 22 % af den samlede forældregruppe.

34 spørgsmål var opdelt i 10 kategorier med spørgsmål og mulighed for kommentarer:
Faglighed (8 spørgsmål)
Fagligt udbytte (1 spørgsmål)
Sociale færdigheder (4 spørgsmål)
Mobning (1 spørgsmål)
Trivsel (1 spørgsmål)
Kommunikation (9 spørgsmål)
Fællesskab med og kontakt til andre forældre (6 spørgsmål)
Samlet tilfredshed med friskolen (1 spørgsmål)
Samlet tilfredshed med støtteforeningen (2 spørgsmål)
Grunde til valg af Skovlund Friskole (1 spørgsmål)

I undersøgelsen viser det sig, at de vigtigste begrundelser for at vælge Skovlund Friskole er:
– at der er færre elever på skolen
– tryggere skolegang med kendskab til hinanden
– værdsættelse af fællesskabet
– færre elever pr team
– bedre udvikling af andre kompetencer end faglige
– de ansattes engagement
– bedre mulighed for dialog mellem lærere og forældre
Mere end halvdelen har vægtet disse begrundelser fremfor andre som eks. at forældre selv har gået på friskole, at der er mulighed for skolebus m.v.

28 svarede at de er tilfredse eller meget tilfredse med friskolens støtteforening og 27 svarede, at de er meget  tilfredse eller tilfredse med antallet af arrangementer i støtteforeningen.
25 svarede at de er tilfredse eller meget tilfredse med friskolen, og 6 svarede hverken eller, 2 var meget utilfredse.
På 24 spørgsmål ud af 34 (71%) er der 1-2 ud af 33 besvarelser, der udtrykker, at de er utilfredse/meget utilfredse. Heraf er 10 besvarelser ”meget utilfreds”.

Hvor der er utilfredse/meget utilfredse er der langt flere der er tilfredse/meget tilfredse. Størst tilfredshed findes i muligheden for at kontakte teamlæreren samt lederen og skolens arbejde med at børnene lærer hinanden at kende på tværs af teams.
Den varierede skoledag, undervisernes arbejde med at udfordre børnene fagligt, til at motivere børnene til at lære mere og til at lære dem at arbejde selvstændigt er topscorerne på tilfredshed.
Der er også meget stor tilfredshed med undervisernes arbejde med at få børnene til at føle sig trygge og glade og til at skabe ro, orden og et godt sociale miljø i teamet.

29 forældre er tilfredse/meget tilfredse med de to årlige arbejdsfredage samt kravet om engagement til forældrene. 4 svarer ”hverken eller”.

Da besvarelserne er anonyme, er det vanskeligt at samle op på eller få uddybet de besvarelser, hvor forældre udtrykker utilfredshed. Spørgeskemaet kom op til sommerferien, så det er ligeledes uvist om, den pågældende forælder forsat er forælder på skolen.
Bestyrelsen har læst rapporten og forholdt sig til den. Vi vil forsat gerne invitere til dialog og samtale om det, der er svært og skaber utilfredshed for de enkelte forældre. Dette vil vi også forsat gøre opmærksom på til forældremøder. Vi vil forsat opfordre til, at forældre kontakter de enkelte lærere/skolen, når man som forælder har noget på hjerte.