UMV 2O21 Trivsel (nødundervisning)

Kortlægning af undervisningsmiljøet
Eleverne i 5.-9. kl. har været hjemsendt fra skolen siden juleferien startede den 18.12.2020. Pga. corona skal lærerne undervise eleverne online, og det foregår hos os via Teams. Eleverne undervises med udgangspunktet i deres almindelige skema med de faste lærere. Storeteam består af elever i 6.-9. kl., og det er lærerne i de to stamhold: 6.-7. kl. samt 8.-9. kl., der har iværksat undersøgelsen for at kortlægge elevernes trivsel med hjemmeundervisning. På det tidspunkt modtog i alt 6 elever nødundervisning på skolen 2 gange ugentligt i formiddagstimerne. Eleverne modtog skriftlige spørgsmål og undersøgelsen var ikke anonym, da underviserne skulle have mulighed for at følge op. Eleverne besvarede spørgsmålene i uge 6. De skriftlige spørgsmål gav eleverne mulighed for at reflektere og nuancere deres besvarelser.

Besvarelser
Nogle elever udtrykte tydelige afsavn og var opgivende ift. situationen. Forholdene i de enkelte hjem går fra at eleverne er meget alene på deres værelser og er selvforvaltende ift. søvn, samvær og skolearbejde, mens andre har mere organiseret familietid med variation af aktiviteter.

Mål
At eleverne trives, får den fornødne hjælp og at der er et tæt samarbejde mellem forældre, elever og lærere.

Vurdering og handleplan
Samme dag som eleverne besvarede spørgsmålene fulgte lærerne op med personlige samtaler og samtale med forældre, hvor der var behov, og det var der i ¼ af tilfældene. Eleverne bidrog aktivt med løsningsforslag til fritid og undervisning, så eks. undervisningen bliver mere afvekslende, fysisk og kreativ.

Opfølgning
Der følges op på de daglige teammøder i storeteam. Der vil fremadrettet lægges mere vægt på gruppearbejde og brainbreaks. I en af grupperne afholdes trivselssamtaler ca. hver 14. dag.
I alt 6 elever mere ud af 30 modtager nødundervisning på skolen 2 gange ugentligt fra første uge efter vinterferien.

6/13 elever i 8.-9. kl. får nødundervisning på skolen og tilsvarende 6/17 elever i 6.-7. kl.
40 % af eleverne modtager nødundervisning på skolen.
Vi ser en stigning af behovet for at deltage i undervisning på skolen, som perioden med nedlukning forlænges. Eleverne har nu modtaget onlineundervisning 40 skoledage = 20 % af skoleåret.

Fra ministeriernes side opfordres meget til at bruge de muligheder, der er til stede for at modtage elever til nødundervisning på skolen. Det er lærerne/skolelederen, der vurderer behovet som kan begrundes med faldende deltagelse i online-undervisning, begyndende mistrivsel, behov for ekstra støtte og daglig kontakt med skolen, vanskeligheder ved at deltage i undervisningen hjemmefra eller ikke kan modtage den fornødne hjælp til undervisningen hjemme.
Der er nu også mulighed for at oprette trivselsgrupper med op til 4 elever, der kan mødes med en lærer/pædagog i det fri, når alle øvrige restriktioner overholdes. Den mulighed er præsenteret for lærerne med opfordring til at benytte muligheden for de elever, der har behov for opmuntring m.v. 

4. marts 2021