Undervisningsmiljøvurdering

Trivsel er en forudsætning for læring. Derfor lytter vi også til eleverne i hverdagen; deres ønsker, problemer eller udfordringer tages alvorligt. På den måde løser vi i fællesskab mange opgaver hen ad vejen. Men engang imellem er det også ganske fornuftigt at gå lidt grundigere til værks. En rundspørge blandt skolens elever kan bane vejen til refleksion, udvikling, eget ansvar, tilfredshed og skabe muligheder for forandring.

UMV juni 2019
I juni 2019 blev der gennemført en trivselsundersøgelse, hvor samtlige elever var oprettet elektronisk, så de kunne deltage. Undersøgelsen vi benyttede os af er Undervisningsministeriets trivselsundersøgelse.
Den nationale trivselsmåling

Undersøgelsen er delt op i to grupper: 0.-3. kl. og 4.-9. kl., og har følgende overskrifter: Social trivsel, faglig trivsel, støtte og inspiration samt ro og orden.

Undersøgelsen er tilgængelig på lærerværelset og kontoret.

Handleplan:
Elevrådet og lærere tilknyttet hertil beslutter hvilke punkter, der skal følges op på, og hvordan det skal gøres. Det er et led i elevrådet demokratiske dannelse, at de skal være med til at dykke ned i og formidle resultater til skolens øvrige elever samt i fællesskab med lærerne beslutte, hvad de videre indsatser skal være.

Opfølgning
Senest 2022 med ny undersøgelse

———————————————————————————————————-

Opfølgning 2016
Projekt “Pæne toiletter” startede i januar 2016 som en følge af skolen UVM 2014, hvor eleverne udtrykte størst utilfredshed med skolens toiletforhold. Skolens toiletter er nymalede, med nye håndvaske, spejle, lamper, spande m.v., så toiletterne fremstår mere indbydende. Til morgensamling og i klasserne har eleverne givet deres bud på, hvad der kunne gøre toiletterne bedre: at der males, repareres og at man smider papiret til håndtørring i skraldespanden, skylder ud efter sig o.lign.

UMV 2014 (undervisningsmiljøplan)                                                           

Undersøgelsen:
Juni 2014 deltog 76 ud af 78 elever (37 drenge og 39 piger) fra 0.-8. kl. i skolens trivselsundersøgelse på www.klassetrivsel.dk. Eleverne deltog i en standardundersøgelse, som omfattede det fysiske, psykiske og æstetiske miljø på skolen (i alt 55 spørgsmål).
12 af 78 elever forlod skolen da skoleåret 2013-14 sluttede og startede i nabobyens overbygning eller forsatte i skoleforløb i helt andre byer/lande. Dette har en betydning for den samlede vurdering og handleplanen.

Rapporten:
Efter trivselsundersøgelsen er der på www.klassetrivsel.dk udarbejdet en rapport, som danner grundlaget for vurdering og handleplan. I rapporten er det ikke muligt at se alder eller tilknytningsforhold til bestemte teams på skolen, hvilket er en udfordring på nogle områder i forhold til opfølgningen. I hverdagen er eleverne delt op i lille-, mellem- og storeteam.

Vurderingen:
I opfølgningen sættes der fokus på de områder, hvor der er mest negativ besvarelse. På nogle områder kan der straks laves en handleplan, mens der på andre områder skal opfølgende samtaler/undersøgelser til på teamniveau.

Opfølgningen:
På skolen arbejder vi aktivt for elevernes trivsel. Derfor tager følger vi nøje udviklingen af elevbesvarelserne over en årrække. Den første undersøgelse er gennemført i juni 2014. De næste vil blive gennemført i 2015 og 2018. 

Handleplanen:
Af handleplanen fremgår det, hvorvidt et område vurderes til at være høj- eller lavprioritet. Handleplanen opbevares på skolen i skematisk form. Heraf fremgår hvem og hvordan der arbejdes videre indtil undersøgelserne i 2015 og 2018.
Højprioritet er de områder, hvor elevbesvarelsen samlet set er negativ med over 20 % 
Lavprioritet er de områder, hvor elevbesvarelsen samlet set er negativ med under 5 %

Eleverne er mindst tilfredse med:
30 ud af 37 drenge og 34 ud af 39 piger mener ikke, at skolen har nogle gode toiletter. Hvilket skal undersøges nærmere, så der hurtigst muligt kan ændres på dette.

Eleverne er mest tilfredse med:
33 ud af 37 drenge og 32 ud af 39 piger oplever, at de kan få hjælp af lærerne, hvis de synes, at noget er svært. Det konkluderes, at skolen i meget høj grad lever op til sloganet ”Tid til det enkelte barn”.
31 ud af 37 drenge og 32 ud af 39 piger er glade for den klasse de går i, hvilket har en meget stor betydning for deres trivsel, da frikvartererne og klassekammeraterne ”er det bedste ved at gå i skole”.
33 ud af 37 drenge og 35 ud af 39 piger synes, at der er plads nok og gode muligheder for at lege på skolens område. Langt størsteparten af eleverne mener, at der er legeredskaber nok og gode legepladser. Samme antal elever mener, at der også er plads nok i klasselokalerne. Hvilket stemmer godt overens med realiteterne. 
Skolen ejer knap 13.000 m2 og heraf er der 2.222 m2 indendørs arealer til 78 elever.