Undervisningsmiljøvurdering 2O24

Elevtilfredshedsundersøgelse 2024

Hovedpunkter fra elevtilfredshedsundersøgelse januar 2024, indskoling:

Baseret på de indsamlede svar fra spørgeskemaet kan følgende konklusioner drages:

 • Glad for skolen: Alle respondenter (31 ud af 31) udtrykker, at de er enten lidt glade eller meget glade for deres skole. Overvægten er meget glade (23 ud af 31).
 • Glad for klassen: Flertal af respondenterne (23 ud af 31) udtrykker, at de er meget glade for deres klasse, hvor der er 8 respondenter, der er lidt glad.
 • Følelse af ensomhed: Størstedelen af respondenterne (28 ud af 31) føler sig ikke alene i skolen, med to respondenter, der føler sig lidt alene og én respondent, der føler sig meget alene.
 • Tilfredshed med pauser: Størstedelen af respondenterne (23 ud af 31) kan meget godt lide pauserne i skolen, mens en mindre gruppe (8 ud af 31) kun er lidt tilfredse med pauserne.
 • Tilfredshed med lærere: Et flertal af respondenterne (27 ud af 31) er meget glade for deres lærere, mens en mindre gruppe (2 ud af 31) kun er lidt glade for deres lærere. Der er én respondent, der ikke er glad for sine lærere (1 ud af 31).

Hovedpunkter fra elevtilfredshedsundersøgelse udskoling januar 2024:

 • Glad for skolen: Flertal af respondenterne (27 ud af 50) udtrykker, at de er glade for deres skole. 13 respondenter er glade engang i mellem, hvilket viser en god grad af tilfredshed med skolen som helhed. 3 respondenter er glade meget tit.
 • Føler du dig tryg i skolen: Flertal af respondenterne (27 ud af 50) føler sig meget tit trygge eller tit trygge i skolen. Dette indikerer, at skolemiljøet generelt opfattes som sikkert og understøttende. Dog er der 5 respondenter, som sjældent eller aldrig føler sig trygge.
 • Oplevelse af mobning: En stor del af respondenterne (42 ud af 50) har aldrig eller sjældent oplevet at blive mobbet i det nuværende skoleår, hvilket tyder på et positivt socialt miljø på skolen. 3 respondenter oplever sig meget tit eller tit mobbet.

Disse resultater afspejler et generelt positivt billede af skolen blandt eleverne, med stærk tilfredshed og en følelse af sikkerhed. Det lave antal rapporterede mobningstilfælde vidner også om effektive tiltag mod mobning eller en inkluderende kultur på skolen.

Disse svar indikerer en overordnet høj grad af tilfredshed blandt eleverne i forhold til deres skole, klasse og lærere. En bemærkelsesværdig observation er den næsten universelle tilfredshed med skolen og klassen. Dog er der et mindre antal elever, der føler sig mindre tilfredse i visse aspekter, såsom pauser og deres relation til lærerne, hvilket kan være områder, der kunne drage fordel af yderligere opmærksomhed for at sikre, at alle elever føler sig fuldt ud, støttede og inkluderede i skolemiljøet.

Handlingsplan:

For at handle på de mindre tilfredsstillende svar fra eleverne, vil vi fokusere på specifikke områder, hvor der er plads til forbedring baseret på de observerede tendenser i svarene.

 • Pauser og aktivitetsniveau: Der er 4 respondenter, som kun er “lidt” glade for pauserne i skolen. Dette kan tyde på, at pauserne ikke opfylder alle elevers behov for aktivitet eller social interaktion. Vi vil diversificere pauserne med forskellige aktiviteter, så de appellerer til en bredere gruppe af elever.
 • Problemhåndtering og koncentration: Nogle elever angiver kun at være “lidt” gode til at løse deres problemer og kun “lidt” i stand til at koncentrere sig i timerne. Dette kan indikere, at disse elever kunne have gavn af yderligere støtte til at udvikle deres problemløsningsfærdigheder og koncentrationsevner. Implementering af programmer eller workshops, der fokuserer på disse færdigheder, kan være til hjælp.
 • Sociale relationer og trivsel: Der er elever, der kun er “lidt” sikre på, at deres klassekammerater kan lide dem, og som kun “lidt” føler, at lærerne er gode til at hjælpe. Dette kan pege på underliggende udfordringer med social integration og relationer til voksne. Vi vil finde tiltag for at styrke klassens samhørighed og elevernes relation til lærerne, såsom teambuilding-aktiviteter og mentorordninger.
 • Inddragelse i undervisningen: Nogle elever er kun “lidt” involveret i beslutninger om, hvad der skal laves i timerne, og finder periodisk timerne “lidt” kedelige. Dette kan indikere et behov for at øge elevinddragelsen og gøre undervisningen mere engagerende. Vi vil give eleverne mulighed for at have indflydelse på deres læring og introducere mere varierede og interaktive undervisningsmetoder kan øge engagementet.
 • Fysiske omgivelser: Selvom de fleste elever er tilfredse med deres klasselokaler og skolens toiletter, er der enkelte, der kun er “lidt” tilfredse. Det er vigtigt at sikre, at alle fysiske rammer er indbydende og opfylder elevernes behov. En gennemgang og eventuel opgradering af faciliteterne kan være nødvendig for at sikre, at de bidrager positivt til elevernes trivsel.
 •  

I forhold til overstående vil ledelsen i samarbejde med elevrådet og de ansvarlige lærere for elevrådet, prioritere tre fokusområder.

 1. Problemhåndtering og koncentration
  • Fokus på problemløsnende adfærd til blandt andet fortælling samt tydeliggørelse, både visuelt og auditivt.
  • Derudover vil der være fokus på læringsstile samt differentiering i undervisningen for at forøge koncentrationsevnen hos eleverne.
 1. Fysiske omgivelser
  • Gennemgang og eventuel opgradering af toiletterne prioriteres. Elevrådet vil diskutere mulighederne i samråd med skolens ledelse.
 1. Sociale relationer og trivsel
  • Yderligere fokus på flere forskellige lege og udvikling af sociale relationer.
  • Eventuel udvikling af skolens legeplads.
  • Indsats for de enkelte, som oplever mobning.

Opdateret 22. april 2024