Undervisningsplaner

Fælles Mål på Skovlund Friskole
Fagene på Skovlund Friskole har samme slutmål som Undervisningsministeriets “Fælles Mål”, og eleverne afslutter 9. kl. med afgangsprøver, men vejen dertil er anderledes end den beskrevne læseplan i Fælles Mål for de enkelte fag.
Vi udarbejder løbende vores egne undervisningsplaner.

Eksempler på afvigelser;
– MBS* 3 lekt./uge i 8.-9. kl.
– engelsk 1 lekt./uge i 0.-2. kl.
– geografi 1 lekt./uge fra 6. kl.
– valgfag 2 lekt./uge fra 6. kl.
– musik 1 lekt./uge i 6.-7. kl. 
– fy/ke er på skemaet fra 8. kl.
– morgensamling for alle elever dagligt, hvor fagene dansk, musik, historie, kristendom, geografi og samfundsfag indgår (se læseplan for fortælling).

*MBS
I fagene kristendom, historie og samfundsfag arbejder vi tværfagligt i 8.-9. kl., da fagene indeholder mange fælles emner og tematikker. Dette kalder vi under ét MBS (medborgerskab). 
I løbet af skoleåret arbejder vi med fire til fem forskellige emner, der kan belyses fra de tre fag. Eksempler på dette kunne være “Krænkelseskultur”, “Flugt” og “Mennesket i samfundet”.
Vi tror på, at det giver overblik og sammenhæng for den enkelte elev, når vi belyser emnerne tværfagligt i stedet for at dele op i de enkelte fag, som det sker i Fælles Mål.

Prøven i fagene er enkeltfag. Det vil sige, at fagene bliver udtrukket hver for sig og eleverne går til prøve i det enkelte fag, når de udtrækkes.

TALENT – en kerneværdi
“Det er positivt at have talent, og alle børn har evner og anlæg, som udfolder sig og blomstrer i det rette miljø. Vi bruger de metoder, der virker, og samtidig går vi nye veje for at skabe udvikling. Vi tør rykke ved grænserne; vi møder alle elever med konkrete udfordringer, og vi stiller større krav til de dygtigste.
Skolens pædagogiske tilgang understøtter denne tænkning. Vi arbejder altid på at se dit barns ressourcer og sammen har vi fokus på trivsel og udvikling, fordi “alle skal med”.

Drama

Drama
Formålet med undervisningen i drama er at udvikle eleverne indenfor en lang områder, som dækker over det personlige og det sociale live, samt det praktiske og det faglige liv.

I undervisningen vil vi:

  • opøve evnen til at formidle og modet til at stå frem
  • opøve opmærksomhed, iagttagelsesevne og sammenspil
  • få færdigheder i at gøre tanker til handling
  • udvikle evnen til at træffe valg
  • udvikle evnen til at turde improvisere
  • styrke elevernes koncentrationsevne
  • udvikle indlevelsesevnen
  • lære at kende forskel på og udføre forskellige teaterudtryk
  • lære forskellige teaterbegreber at kende
  • have det sjovt sammen

 

Erfaring, forståelse og indlevelse 
Undervisningen i drama skal give eleverne en række erfaringer, som favner bredt, og samtidig give dem lysten til at bruge disse f.eks. til forståelse af/indlevelse i mennesker og situationer, samt kultur og miljø.

Mod til at stå frem
Hertil skal undervisningen være med til at udvikle elevernes lyst og evne til bl.a. at deltage i teaterprojekter med alt, hvad det indebærer. Herunder skolens årlige tværfaglige emneuger, hvor eleverne arbejder sammen på tværs af alder med henblik på at sætte noget sammen, som skal vises for forældre og lokalsamfundet.

Fortælling

Fortælling og morgensamling
H. C. Andersen fortalte for børn, og for Grundtvig var det helt centralt, at fortælling blev en del af skolens dagligdag – udenadslære og terperi skulle ud af skolen, og give plads til den levende fortælling, som kunne bringe børnene livsoplysning – læren om livet – og gøre undervisningen nærværende. Vi vægter fortælling, da vi mener, at børn har stor gavn af den fortællende undervisningsform – at blive fortalt ind i en sammenhæng historisk, socialt og geografisk.

Fortælling er en del af morgensamlingen
Pulsen kommer ned, store og små sidder sammen og lytter til lærernes fortællinger om historiske episoder, eventyr, sagaer, myter, egne oplevelser, bibelhistorie, helligdage, traditioner eller andet. De 10-15 minutters daglige fortælling til den fælles morgensamling for alle elever, fører os langt ud i verden og tilbage igen.

I fortællingerne, som varetages af skolens undervisere på skift, berøres emner inden for fagene dansk, musik, historie, kristendom, geografi og samfundsfag. 

Fortælleren tager sin fortælling på sig og gør den til sin egen
Gennem dette kommer fortællerens budskaber ofte til at virke stærkt på børnene, da mimik, intonation og kropssprog indeholder formidlende kvaliteter, der oftest vil være svære at få med i en oplæsende og mere statisk undervisning. Gennem fortællingen skærpes børnenes interesse for sproget, evnen til abstraktion og til at danne indre billeder. I det fortællende rum lærer børnene nye ord, de opdager hvordan man kan kombinere narrativt og de får en oplevelse af samhørighed med skolens øvrige elever og med fortælleren.

Fortælling inkluderer eleverne
Elever, der i den øvrige undervisning, kan være svære at animere til indlæring, finder i fortællingen ofte deres foretrukne platform for indoptagelse af viden, da fortællingen, særligt i denne elevgruppe, opleves mere nærværende og vedkommende. Der ligger en implicit dialog- I den fortællende undervisningsform ligger der udveksling mellem elev og fortæller, da børnene ofte ikke kan lade være med at kommentere, spørge ind og indleve sig.

Der er morgensamling hver morgen kl. 8.15-9.45, hvor vi synger fra skolesangbogen, giver beskeder og afslutter med fortælling.
Beskederne kan gives af både elever og ansatte. Eleverne kan her bringe ting op, som vi skal have drøftet i fællesskab: regler på kælebakken, efterlysninger, meddelelser m.v. Det er også i dette forum, at elevrådet kan være synligt overfor alle elever.

Lejrskole

Lejrskole hvert år
Alle elever og ansatte tager afsted på lejrskole 3 dage hvert år. Nogle gange bytter vi med en anden skole og bor der, men andre gange lejer vi en lejrbygning – eks. Hemmet Strand Lejren ved Ringkøbing Fjord. 

Undervisningen flytter lokalitet, men tager stadig afsæt i skolens formål, de grundtvig-koldske skoleidéer og livssyn, kerneværdierne; talent, vilje og sammenhæng samt visionen om at: ”Alle skal opleve sig selv og andre som en del af fællesskabet”.

Uddrag af kerneværdierne:
TALENT. Vi tør rykke ved grænserne; vi møder alle elever med konkrete udfordringer, og vi stiller større krav til de dygtigste.

VILJE. I skolen skal de finde troen på, at de kan; de skal rustes med faglige kompetencer, og de skal fyldes med en tørst og nysgerrighed efter viden og lyst til livet.

SAMMENHÆNG. På Skovlund Friskole lærer man at høre til i et fællesskab med ansvar og opgaver; her får alle en oplevelse af at være mødt og at være ønsket.

Den pædagogiske tilgang på lejrskolen, er den samme, som når vi er på skolen. Hvis du gerne vil vide mere om vores tilgang, kan du læse mere her: ”undervisning” – ”pædagogik”.

Det faglige indhold på lejrskolen, afhænger af lejrskolens lokalitet m.v. Oplevelser og erfaringer fra lejrskolen inddrages også i undervisningen i fagene efterfølgende.

Eleverne har tænkt og talt om, hvorfor vi tager på lejrskole, og det er helt i tråd med intensionerne. Formålet med at tage på lejrskole er, at vi:
– lærer hinanden bedre at kende (nye venner og bedre venskaber)
– har det sjovt og hjælper hinanden
– oplever naturen og ser nye steder (finde flotte sten på stranden)
– lærer noget nyt (f.eks. noget fagligt, at slå telt op, lave mad til mange)
– lærer/prøver at sove sammen med andre

Handlinger
Skolens ansatte booker lejr, orienterer forældre, aftaler besøg, transport m.v. Forældre bidrager evt. med bagning, kørsel samt et beløb, som skal være med til at dække nogle af omkostningerne til mad, leje, transport og ekskursioner.
Vi forbereder og taler med børnene forud for lejren om forventninger, aktiviteter, mål m.v. til morgensamling og i teams.

Vi informerer på forældremøder og med skriftlig info til forældre.

Vi arbejder tæt sammen med forældre om de udfordringer, som børnene evt. har
Vi har fokus på, at ”ALLE KAN LÆRE”, og at børnenes udgangspunkter er forskellige.

Evaluering af “Undervisningsplan for lejrskole 2017”
Det er skolens antagelse, at lejrskoleophold bidrager til opfyldelse af skolens formål, værdier og vision, men er det en korrekt antagelse?

Udsagn fra børn, forældre og ansatte er med til at afdække i hvor høj grad lejrskolen bidrager til opfyldelse af skolens formål, værdier og vision.

Deltagere i evalueringen: Forældre, elever og ansatte. Evalueringens konklusioner og handleplan offentliggøres på skolens hjemmeside inden november 2017

Vil du eller dit barn gerne vide mere om skolen, så book et besøg – det er ganske uforpligtende.