Vi behandler personoplysninger og skal overholde lovgivningen og principperne for god databehandlingsskik. Derfor har vi vedtaget denne privatlivspolitik, der kort fortæller, hvordan vi behandler personoplysninger, der sikrer en lovlig og gennemsigtig behandling.

Vi er ansvarlige for behandling af dine personoplysninger. Skovlund Friskoles Støtteforening er dataansvarlig, og vi sikrer at dine personoplysninger behandles i overensstemmelse med gældende lovgivning. Du kan altid kontakte os:

Persondatabehandler og ansvarlig:

Formand: Jeroen Hagting

Tlf.: 42 80 01 98

Mail: hagting@mail.dk 

skovlundfriskolestotteforening@gmail.com 

Behandling af personoplysninger

Vi behandler udelukkende personoplysninger, der er relevante og nødvendige for at opfylde de senere nævnte formål og ud fra foreningens legitime interesser. Vi sletter dine oplysninger, når de ikke længere er nødvendige – eller når du beder os om det.

Vi behandler følgende oplysninger:

1. Medlemsoplysninger


2. Oplysninger om bestyrelsesmedlemmer


Samtykke

Vi indsamler kun oplysninger, som du giver os og har givet samtykke til. Du kan til enhver tid trække samtykket tilbage ved at informere os om dette.

Foreningens formål med behandling af personoplysninger

Vi behandler dine personoplysninger til bestemte formål, når vi har en lovlig grund (hjemmel). Lovlige grunde til at behandle oplysninger om dig er:


Formålene med at behandle oplysninger om foreningens medlemmer er:


Formålene med at behandle oplsysninger om foreningens frivillige er:


Vi behandler kun personoplysninger ud fra legitime interesser

I det omfang vi behandler dine medlemsoplysninger, sker det alene på baggrund af foreningens berettigede og legitime interesser som er:

 

Indsigt

Som registreret medlem i foreningen har du altid mulighed for indsigt, og du kan gøre indsigelse mod en registrering i henhold til reglerne i Persondataloven. Du finder kontaktoplysningerne øverst her i privatlivspolitikken.

Videregivelse af dine personoplysninger

De oplysninger du giver, behandles i fuld fortrolighed. Vi videregiver ikke oplysninger om dig til andre (tredjepart) udenfor foreningen uden dit samtykke medmindre det sker efter krav i lovgivningen eller i øvrigt kræves af offentlige myndigheder.

Opbevaring og sletning af dine personoplysninger

Vi opbevarer og sletter dine personoplysninger således:

Medlemmer: Vi sletter oplysninger om dig ved førstkommende regnskabsårs afslutning efter, at dit medlemsskab er ophørt

Bestyrelsesmedlemmer: Vi sletter oplysninger om dig ved førstkommende konstituerende bestyrelsesmøde efter dit medlemsskab er ophørt

Dog opbevarer vi oplysninger i anonymiseret form som medlemsnummer og situationsbilleder på såvel medlemmer og bestyrelsesmedlemmer til statistik og lignende, så længe de har historisk værdi.

Oplysninger opbevares ikke krypteret på ekstern server, som kun bestyrelsen har adgang til via brug af streng fortrolige brugernavn og adgangskode. Disse ændres ved bestyrelsesmedlems udtræden af bestyrelsen.


Dine rettigheder

Når vi behandler dine oplysninger har du i flg. persondataforordningen en række rettigheder:

 

Du kan gøre brug af dine rettigheder, herunder gøre indsigelse mod vores behandling ved at henvende dig til os. Du finder oplysninger øverst i privatlivspolitikken.

Du kan indgive klage til tilsynsmyndighederne – Datatilsynet – over behandling af dine personoplysninger.

Revision af privatlivspolitikken

Vi forbeholder os ret til at ændre foreningens privatlivspolitik. Ved væsentlige ændringer vil du modtage meddelelse herom. Revisionshistorikken findes nederst i privatlivspolitikken.

Den til enhver tid gældende Privatlivspolitik for Skovlund Friskoles Støtteforeningen er tilgængelig på på denne hjemmeside adresse: http://www.skovlundfriskole.dk/st-tteforening-skovlund-friskole

Revisionshistorik

Version: V1-0

Note: Privatlivspolitik for Skovlund Friskoles Støtteforening

Dato: 1/8 2019

Redigeret af: Henriette Kristensen

Portrætbillede/situationsbillede

Hvornår et billede er en personoplysning? Det er det, hvis der er blot én identificerbar person på billedet. Datatilsynet arbejder i deres vejledning omkring brug af billeder på internettet, med to begreber, situationsbilleder og portrætbilleder.

Et situationsbillede

er et billede der har til formål at vise en situation. Dvs. det har ikke i udgangspunktet betydning for billedet hvor mange personer, der er på billedet eller om man kan se nogle af personernes ansigt, så længe formålet med billedet er at afbillede en situation. Billedet med overskriften "Børnehaven i Zoo" hvor en gruppe børn står og kigger ind til løverne og nogle enkelte kigger ind i kameraet vil være et situationsbillede.

Situationsbilleder kan normalt offentliggøres uden, at dem på billedet har givet lov til det. Om situationsbillede kan offentliggøres uden samtykke kommer an på karakteren af billedet og i hvilken sammenhæng billedet indgår.

Et portrætbillede

er et billede, hvor formålet er at vise en eller flere personer, så de kan identificeres. Billedet med overskriften "Børnehaven i Zoo", hvor pædagogen siger "kig her alle sammen" og alle børnene kigger ind i kameraet, vil være et portrætbillede, da formålet nu er at vise, hvem der var med på tur (gruppebillede).

"Det kræver normalt altid samtykke at offentliggøre portrætbilleder på internettet. Det er begrundet i, at nogle mennesker kan føle ubehag ved at have sådanne billeder offentliggjort, eventuelt sammen med oplysninger om navn eller lignende. Man skal derfor altid have lov af den eller de personer, der er på billedet, hvis man ønsker at offentliggøre et portrætbillede. Hvis en skole f.eks. ønsker at offentliggøre klassebilleder af eleverne på sin hjemmeside, må det kun ske, hvis skolen inden offentliggørelsen indhenter et udtrykkeligt samtykke for hver enkelt elev."

Indsigelse

"Hvis man er utilfreds med en offentliggørelse af et billede, skal man tage kontakt til den person, der har offentliggjort billedet. Det skal oplyses, hvilket billede der ønskes slettet og hvorfor. Hvis den eller de personer, der er på billedet, ikke ønsker at have billedet liggende på internettet, bør det umiddelbart fjernes af den, der er ansvarlig for billedet".

Kilde: www.datatilsynet.dk