Privatlivspolitik

Generelt:
Denne politik beskriver, hvordan vi på Skovlund Friskole indsamler og behandler oplysninger, når du kommunikerer med os og/eller har dit barn gående på Skovlund Friskole. Privatlivspolitikken gælder for personoplysninger, som du afgiver til os, eller som vi indsamler for at kunne svare på din henvendelse eller undervise dit barn på vores skole. Politikken kan læses på vores hjemmeside og udleveres til alle nye forældre.

1. Vi er den dataansvarlige – hvordan kontakter du os?
CVR: 34129118. Vi kan kontaktes på telefonnummer 88437043 og på mail: skoleleder@sfri.dk 

2. Formålene med og retsgrundlaget for behandling af dine personoplysninger
Vi behandler dine oplysninger for at kunne opfylde vores forpligtigelser som skole, der følger af friskoleloven og dertil hørende regler. Eksempelvis indhenter vi elev- og forældreoplysninger i forbindelse med en elevs optagelse på skolen for at kunne søge statstilskud.

3. Kategori af personoplysninger
Vi behandler overordnet alene almindelige oplysninger som fx navn, adresse mv., men i enkelte tilfælde behandler vi også særlig kategori af personoplysninger (følsomme oplysninger) som fx helbredsoplysninger om barnet. Dette sker efter indhentelse af konkret samtykke hertil. 

4. Modtagere eller kategori af modtagere
Som udgangspunkt er det alene skolen, der modtager og anvender de personoplysninger, vi har om en elev eller forældre. Skolen har retningslinjer for, hvornår en medarbejder har adgang til personoplysninger om elever og forældre. Eksempelvis er det som udgangspunkt alene skolens leder, som har adgang til alle oplysninger, og vi indsamler kun de oplysninger, vi har brug for.  Vi videregiver kun de oplysninger til Undervisningsministeriet, revisor og andre offentlige myndigheder, når vi er forpligtet efter reglerne herom.  

Skolen bruger eksterne leverandører i forhold til fx elektroniske behandling af data: eks. Clio Online og Edu Lab (Matematikfessor). Disse eksterne parter behandler alene vores personoplysninger i henhold til den instruks, som fremgår af en databehandleraftale, som skolen har indgået med leverandøren. 

5. Opbevaring af personoplysninger
Skolen opbevarer personoplysninger, så længe det er nødvendigt for at opfylde vores forpligtigelser som skole. Eksempelvis sletter vi som udgangspunkt alle oplysninger om elever og forældre, når eleven forlader skolen. Vi opbevarer de oplysninger, som der er behov af hensyn til skolens revision. Tests m.v. opbevares 2 mdr. efter at eleven er udmeldt, så en ny skole har mulighed for at indhente oplysninger med samtykke fra forældre.
Når du henvender dig til os på mail – eks. for at søge en stilling, så opbevarer vi kun din ansøgning, indtil vi har truffet en afgørelse – eller indgået aftale om, at vi skal gemme din ansøgning. For at tilmelde dig et arrangement hos os, er det nogle gange nødvendigt, at vi har dine kontaktoplysninger, indtil arrangementet er gennemført. Vi opbevarer din mailadresse, hvis du har oplyst, at du gerne vil modtage et link til vores ugebrev om fredagen. Disse mails udsendes ”Bcc”, så de enkelte modtagere ikke kan se de andre modtagere.

6. Billeder fortæller historien om os
Det sker, at vi tager billeder og video til brug på Facebook, hjemmesiden og i trykt materiale, der indgår i vores PR/information om skolen. Vi ønsker ikke at sætte nogen i forlegenhed – hverken børn eller voksne, og vil derfor kun bruge billeder, hvor vi er respektfulde. Ønsker du ikke, at der tages foto/video af dig til de nævnte formål, skal du give besked herom til den ansvarlige på stedet (eks. skoleleder, fotograf, lærer). 

7. Når du ringer for at komme på besøg på skolen eller i øvrigt kommunikere med os
Vi indsamler oplysninger, som du giver os, så vi kan svare på dine spørgsmål. Det er primært i kategorien almindelige oplysninger. Formålet er at svare på spørgsmål og kunne yde den bedste rådgivning. 

8. Når du repræsenterer en leverandør
Vi indsamler oplysninger om dit navn, din mail, dit telefonnummer, hvilken virksomhed, du repræsenterer samt andre oplysninger, som du selv vælger at give os, bortset fra følsomme oplysninger.

Formålet er at kunne kommunikere med dig, herunder på mail og telefon i tilknytning til de opgaver, som du/din virksomhed, udfører for os som leverandør.

 1. Modtagere af personoplysninger – herunder tredjelandsoverførsler
  Vi deler udelukkende dine personoplysninger med tredjeparter, når vi er forpligtet hertil i henhold til lov eller for at levere de ydelser, vi tilbyder. Dine oplysninger kan overlades til eksterne samarbejdspartnere, der behandler oplysninger på vores vegne. Disse virksomheder er databehandlere og under vores instruks og behandler data, som vi er dataansvarlige for. Databehandlere må ikke anvende oplysninger til andet formål end opfyldelsen af aftalen med os, og er underlagt fortrolighed om disse. Vi har indgået skriftlige databehandler aftaler med alle databehandlere, der behandler personoplysninger på vores vegne. I det omfang vi foretager behandling af personoplysninger udenfor EU/EØS, sker behandlingen i henhold til de af EU-kommisionen vedtagne standardbestemmelser.

  10. Retten til at trække samtykke tilbage
  Du har til enhver tid ret til at trække dit samtykke tilbage. Dette kan du gøre ved at kontakte os på de kontaktoplysninger, der fremgår ovenfor af pkt. 1.

  Hvis du vælger at trække dit samtykke tilbage, påvirker det ikke lovligheden af vores behandling af dine personoplysninger på baggrund af dit tidligere meddelte samtykke og op til tidspunktet for tilbagetrækningen. Hvis du tilbagetrækker dit samtykke, har det derfor først virkning fra dette tidspunkt.

  11. Dine rettigheder
  Efter databeskyttelsesregler har en registreret en række rettigheder i forhold til skolens behandling af personoplysninger. Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte os. 

  Ret til at se oplysninger (indsigtsret)
  Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig og en række andre oplysninger.  

  Ret til berigtigelse
  Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig rettet.

  Ret til sletning
  I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer. 

  Ret til begrænsning af behandling 
  Du har i visse tilfælde ret til at få begrænset behandlingen af dine oplysninger. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen – må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke eller med henblik på, at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser. 

  Ret til indsigelseDu har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af dine personoplysninger. Du kan også gøre indsigelse mod behandling af dine oplysninger til direkte markedsføring.

  Ret til at transmittere
  Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra en dataansvarlig til en anden uden hindring. 

  Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.  

  8. Klage til Datatilsynet 
  Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, som vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk