Specialundervisning

Vi tager alle børn alvorligt – også dem med særlige behov. På Skovlund Friskole er der både plads til de børn som stort set klarer sig selv fagligt, personligt og socialt, men der er også plads til de børn, som engang imellem skal have lidt hjælp, guides og/eller undervises på en anden måde end flertallet.

Når elever har særlige behov, så tilrettelægger vi undervisningen for dem i samarbejde med forældre og evt. ansatte hos Varde Kommune (skolepyskolog, læsekonsulent m.fl.). Vi samarbejder med skolepsykolog, sundhedsplejerske, læsekonsulent, ergo-/fysioterapeut m.fl. fra Varde Kommune.
På Skovlund Friskole har ca 3,5% af eleverne specialundervisningsbehov og ca. 7% af eleverne har særlige inklusionsbehov.

Elever med ordblindhed
Vi følger den praksis der er på området og bruger den nationale ordblindetest, når der er behov for afklaring. Såfremt der er behov, så sender vi en ansøgning til SPS-styrelsen, som herefter stiller 1 computer til rådighed for eleven, så længe denne går på friskolen. Vi hjælper dit barn med at blive sikker bruger af programmerne på computeren og giver samtidig dit barn den undervisning, der er behov for.
På Skovlund Friskole har ca 9% af eleverne ordblindevanskeligheder.

To-sprogsundervisning
Ikke alle elever har de samme forudsætninger for at tale og skrive dansk. På skolen mødes mange kulturer og i hjemmene tales der arabisk, islandsk, kurdisk, hollansk, spansk, tysk og jysk. Nogle af disse børn har derfor behov for ekstra dansk-undervisning, hvilket der er mulighed for at modtage. Vi tilretterlægger undervisningen efter den enkelte elevs behov.
På Skovlund Friskole har ca 6,5% af eleverne behov for sprogundervisning.

Elever med støttebehov
Nogle elever har behov for hjælp til at skabe overblik, gentage opgaverne mange gange el. lign. De fleste elever kan vi støtte i teamet på de almindelige betingelser, men nogle gange er støttebehovet så stort, at vi søger statsstøtte til opgaven. Vi er glade for at have denne mulighed, da vi så i højere grad kan yde den bedste støtte.

På skolen kigger vi både på det enkelte barn og på helheden. Vores vurderinger og prioriteringer kan derfor have sine særlige pædagogiske og faglige beggrundelser. Tal med os, hvis der er noget, du undrer dig over.

Test og prøver efter behov
På Skovlund Friskole anvender vi tests, når det tjener et formål. Det kan f.eks. være, når vi gerne vil afklare om en elev er ord-/talblind eller andet.
En del prøver/tests kan vi selv tage, mens andre tages af kommunens ansatte eks. af en ergoterapeut. Disse prøver/tests tager vi kun efter aftale med forældre.

Fagtest og prøver
I nogle fag anvender lærerne tests og prøver som afklaring på faglige spørgsmål, evalueringer o.lign.

Skolepsykologernes test/observationer

Såfremt der er behov og samtykke fra forældre tester og observerer ansatte fra Børn og Familieafdelingen skolens elever. Der efter får forældre/ansatte en tilbagemelding og sparring på det videre forløb.