Tilsynserklæring 2019-20 - Skovlund Friskole

Certificeret tilsynsførende 2019-21

Ulla Kronborg, Sdr. Omme, er tilsynsførende på Skovlund Friskole.

Hun er valgt af forældrekredsen på skolens generalforsamling 2019 for en 2-årig periode.

Ulla besøger skolen flere gange årligt. Den certificerede tilsynsførende skal hvert år udarbejde en erklæring, som fremlægges for skolekredsen ifm generalforsamlingen i foråret.

Frie grundskoler giver undervisning inden for børnehaveklasse og 1.-9. klassetrin, som står mål med, hvad der almindeligvis kræves i  folke-skolen.

Skolerne skal efter deres formål og i hele deres virke forberede eleverne til at leve i et samfund som det danske med frihed og folkestyre samt udvikle og styrke elevernes kendskab til og
respekt for grundlæggende friheds- og menneskerettigheder, herunder ligestilling mellem kønnene.
Kilde: Stk. 2, Friskoleloven

Skole:
Skovlund Friskole, skolekode 280385, Svinget 5-7, Skovlund, 6823 Ansager

Tilsynsførende:
Ulla Kronborg Jørgensen,  Engebækgårdvej 4, 7260 Sdr. Omme, enghavegaarden@msn.com

Som tilsynsførende på Skovlund Friskole er det min opgave at føre tilsyn med
– 
elevernes standpunkt i dansk, matematik og engelsk 
– at skolens samlede undervisningstilbud ud fra en helhedsvurdering står mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen 
– at vurdere om skolen forbereder eleverne til at leve i et samfund med frihed og folkestyre 
– at undervisningssproget er dansk 
– donationer til skolen 
(Bekendtgørelse om valg af tilsynsførende ved friskoler og private grundskoler)

Tilsynet ved en friskole er delt mellem forældre, bestyrelse og skoleleder, og den tilsynsførende, der er valgt til at varetage skolens tilsyn.

For at kunne vurdere skolen i forhold til tilsynets opgaver, besøger jeg som tilsynsførende skolen og læser relevante informationer, bl.a. værdigrundlag, årsplaner, evaluering og læseplaner på skolens hjemmeside. Skovlund Friskole udsender ugebreve, så også ad denne vej holder jeg mig orienteret, ligesom der lægges oplysninger og billeder på Facebook.

Under mine besøg overværer jeg undervisningen og taler med børn og ansatte, ligesom jeg har samtaler med skolelederen.

Jeg har i skoleåret 2019/2020 besøgt skolen to gange, hhv. den 5.9., den 25.11. Planen var et tredje besøg i foråret, men det blev forhindret af covid19.

Jeg har overværet undervisningen i:

Dansk 1.-2. kl.
Eleverne arbejde med grundbøgerne ”Den første læsning 1 og 2” og arbejdsbøgerne hertil.

Når 1. kl. læste og fik ny lektie for arbejdede 2. kl. med opgaver og omvendt. Nye ord i teksten blev for begge klassers vedkommende skrevet på tavlen og vokalerne blev fundet og ordene delt.

I arbejdsbogen skulle 2. kl. konstruere sætninger ud fra billeder og 1. kl. skulle svare ja eller nej til spørgsmål vedrørende et billede.

Til morgensamling var der blevet fortalt om den kommende lejrskole, og det affødte en del spørgsmål, og der blev også tid til at fortælle undertegnede om hvordan det var at gå i 1.-2., og hvilke ændringer, der var sket siden sidste skoleår.

På tavlen stod ordet elevråd og nedenunder tre navne.

Jeg spurgte ind til, hvorfor det netop var de tre navne, der stod der og hvad de lavede i elevrådet.

Jeg fik forklaret hele processen, lige fra opstilling og til afstemningen – ingen tvivl om at eleverne havde helt styr på de demokratiske processer, og hvad det indebar at sidde i elevrådet.

Dansk 3.-5. kl.
Eleverne var opdelt i to hold og jeg besøgte ”Lærk”.

Eleverne var i gang med at læse en bog, som hedder ”Skaderne” om en pige, der mister sin mor.

Opgaverne til bogen var på læringsportalen Clio, og eleverne blev grundigt instrueret i at finde rundt på portalen, hvor var opgaverne, hvordan skrev man svaret osv.

Begreberne kapitler og afsnit blev gennemgået, da eleverne i opgaveløsningen skulle søge i forskellige afsnit af teksten, ligesom det blev gennemgået hvordan man kunne kende forskel på nutid og datid.

Derefter gik eleverne i gang med en opgave, hvor de i forskellige afsnit skulle finde udsagnsord og afgøre, om de var i nutid eller datid.

Matematik 3.-5. kl.
Her besøgte jeg det andet hold ”Ask”.

Eleverne var i gang med et kompendium med forskellige regnearter og efterhånden som de blev færdige, arbejdede de på læringsportalen ”Matematikfessor”, hvor dagens opgave var minus og decimaltal.

Start på emneuge.
Jeg besøgte skolen på den første dag i emneugen. Overskriften på emneugen var ”Mellemfolkelig forståelse” valgt ud fra, at skolen har elever fra mange lande, og med dette emne var der en mulighed for større forståelse eleverne imellem og selvindsigt i det land man kommer fra.

I praksis havde eleverne valgt et fiktivt land og døbt det Capisien efter en afstemning blandt eleverne.

Der blev oprettet en række værksteder med tilknytning til de lande, som er repræsenteret på Skovlund Friskole. Værkstederne dækkede firmaer, fabrikker, bank, PR-afdeling, butikker og migrantkontor/jobformidling.

Hvis man dykkede ned i de enkelte værksteder, var der en rig palet af fag repræsenteret: Dansk, matematik, geografi, billedkunst, håndværk og design, madkundskab, sprog og musik.

Eleverne havde på forhånd valgt sig på de forskellige værksteder, og dagen startede i de forskellige grupper, hvor det var eleverne, der stod for oplægget. Lærerne var tilkoblet som konsulenter.

Der blev lavet en brainstorm med ideer til den praktiske udførelse. I hver gruppe skulle der vælges en regnskabschef og en personalechef, som havde ansvar for henholdsvis gruppens økonomi og for at alle – også de mindste elever – var beskæftiget med noget meningsfuldt.

Ugen sluttede med en skolelørdag, hvor forældrene kunne komme på besøg og besøge de forskellige lande og se, høre og smage resultaterne af elevernes anstrengelser.

Den efterfølgende mandag blev der evalueret med eleverne, hvor der bl.a. blev sagt følgende:

–          Det var sjovt, men også hårdt arbejde

–          Store og små hjalp hinanden

–          Meget større kendskab til hvordan et samfund fungerer

–          Større interesse for hvordan et samfund er bygget op

–          Den tilgang, der blev valgt til opgaverne, var vigtig – og eleverne bestræbte sig på at være glade, rolige, hjælpsomme, bidragende, lyttende og tale pænt.

Undervisningen er overvejende organiseret som fagdelt undervisning, og klasserne er delt op i tre teams så lærerne hele tiden har mulighed for at tilgodese den enkelte elev mest muligt ved at holdopdele.

Hvert år er der nogle dage uger, hvor det almindelige skema er brudt op for at give mulighed for andre elevsammensætninger, andre aktiviteter og andre måder at arbejde på. En del af definitionen for Skovlund Friskoles pædagogik er netop, at alle elever skal opleve sig selv og andre som en del af fællesskabet – i og uden for undervisningen.

Vurdering af elevernes faglige standpunkt
Jeg vurderer, at elevernes standpunkt i dansk, engelsk og regning/matematik fuldt lever op til, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen.

Der er fokus på den enkelte elev og dennes formåen, og kravene tilpasses hele tiden, så det enkelte barns ressourcer udnyttes optimalt.

Arbejdsmetoderne er afvekslende, men der er altid en god introduktion til dagens emne, så eleverne er godt rustede til at løse opgaverne. Det er tydeligt at se, at lærere har fokus på den enkelte elev, og eleverne er trygge ved de voksne og ved hinanden. Eleverne er gode til at hjælpe hinanden og søge den hjælp hos de voksne, som de har behov for. De udviser generelt glæde ved undervisningen, og de vil meget gerne fortælle om det forløb, de er i gang med.

Lærerne er meget tydelige omkring målet for et forløb, og der bliver altid evalueret, når et forløb er slut.

Elevernes faglige udbytte vurderes løbende gennem afleveringer og elevopgaver. Der er forældremøder i alle teams og der er skole/hjem samtaler, hvor der evalueres på både faglighed og trivsel.

Opstår der problemer af faglig eller social karakter, sættes der hurtigt ind med støtteforanstaltninger.

Undervisningsmaterialet, både bogsystemer og internetportaler er tidssvarende, alderssvarende og af god faglig og pædagogisk karakter. Der gøres brug af både iPads og computere og eleverne er fortrolige med brugen af IT.

Vurdering af skolens samlede undervisningstilbud
Skolens undervisningstilbud svarer til, hvad man som helhedsvurdering kan genfinde i folkeskolen.

Slutmålene er de samme som i folkeskolen, men vejen derhen er Skovlund Friskoles egen.

På Skovlund Friskole har man bevidst valgt at samlæse, fordi deres erfaringer viser, at der kan drages mange fordele af denne undervisningsform. Der er mulighed for differentiering, de ældste elever kan hjælpe de yngre elever, ligesom de kan være forbilleder. Lærerne har mulighed for at dele eleverne op efter alder, køn, niveau eller fagemne, så der hele tiden kan tages hensyn til den enkelte elev og alle får det mest optimale ud af undervisningen.

Morgensang og fortælling er en fast bestanddel af morgensamlingen, hvilket er med til at skabe fællesskab, rum for fordybelse og er med til at fremme elevernes egen tolkning af tilværelsen.

Vurdering af om skolen forbereder eleverne til at leve i et samfund med frihed og folkestyre
Overalt på skolen fornemmer man, at eleverne bliver set og hørt og ikke mindst anerkendt for den personlighed, de er.

Eleverne bliver i høj grad inddraget og derved oplever de, at de har indflydelse.

Eleverne har på skift dukseopgaver og andre praktiske opgaver i klasserummet. I forbindelse med den årlige emneuge, oplevede jeg hvordan planlægningen og styringen af de enkelte værksteder, var lagt ud til eleverne. Læreren stod naturligvis for den overordnede planlægning, og fungerede i emneugen som tovholdere og rådgivere i det omfang, der var behov.

Den første skoleuge efter sommerferien er introuge. Her foregår der aktiviteter på tværs af de forskellige teams, så man kan lære hinanden at kende og blive fortrolige med både hinanden og de voksne i de nye teams, der opstår hvert år.

Man har begrebet skolevenner, hvor de store elever hjælper de yngre både i dagligdagen, men også på fx skolens årlige lejrskole. Skolevennerne bliver også sat sammen i introugen.

Ved den daglige morgensang synges der fra den danske sangskat og eleverne lærer at lytte til beskeder og oplæg. Eleverne optræder også med forskellige indslag til morgensamlingen.

Skovlund friskole har elever af mange nationaliteter. Derfor var overskriften for den årlige emneuge ”Mellemfolkelig forståelse” for at eleverne kunne få en større forståelse for hinanden og eleverne fra de pågældende lande en større selvforståelse.

Både i den daglige undervisning og i de aktiviteter og traditioner, der findes på skolen, oplæres børnene til at indgå i et forpligtende fællesskab og føle sig som en del af et fællesskab, hvor samarbejde, ansvar, accept, engagement og tolerance er vigtige fokuspunkter.

Lærerne er tydelige omkring forventninger til omgangstone og opførsel i det fælles rum og hensigten er, at atmosfæren på skolen præges af tolerance og rummelighed.

I lokalet, hvor skolen har morgensamling, er der et træ med blade sat op på væggen. På bladene står der bl.a.

–          Mobning – nej tak

–          Her taler vi ordentligt

–          Alle børn er vigtige

–          Trygge børn lærer bedst

–          Min skole – min ven

–          Fællesskab

–          Man skal lege sammen

–          Tillid – respekt

–          Venskab er sundt.

Disse udsagn stemmer i den grad overens med, hvad jeg oplever i den daglige undervisning på Skovlund Friskole. Der udvises stor omsorg for den enkelte elev, der skabes rammer for indflydelse, ligeværdig samtale og anerkendelse, og det tilstræbes, at alle elever bliver hørt, set og anerkendt for den personlighed, de har.

Undervisningssproget
Jeg kan konstatere, at undervisningssproget er dansk. I sprogfagene engelsk og tysk er undervisningssproget naturligvis på det pågældende sprog.

Donationer til skolen
Skolen har efter oplysninger fra skolelederen ikke modtaget donationer, der tilsammen overstiger 20.000 kr. ekskl. moms.

Afsluttende erklæring
Som skrevet i min indledning, blev det ikke til et tredje besøg på skolen på grund af covid19. Skolens hverdag blev pludselig en anden, da Danmark lukkede ned, og der er ingen tvivl om, at både lærere, elever og forældre er udfordret på en anden måde, end de er vant til. Mit indtryk er dog, at opgaverne bliver løst på bedst tænkelig måde.

Lærerne på Skovlund Friskole bruger VIGGO, som er skolen platform til kommunikation lærerne imellem, men også til elever og forældre. I denne tid foregår lærernes interne kommunikation på denne platform og der udsendes beskeder og lektier til eleverne. I store team bruger lærerne Google til at være i direkte kontakt med eleverne.

I det omfang, det er muligt følger lærerne deres almindelige undervisningsplan. Med de opgaver der lægges ud, følger en grundig vejledning til forældrene, som også opfordres til at skrive, hvis der opstår problemer.

Der foregår et tæt samarbejde omkring elever med faglige udfordringer, og der er også fokus på elever, der er udfordret af den aktuelle situation.

I skrivende stund er 0.-5. klasse vendt tilbage til skolen. Skolen har god plads til eleverne, da den nærliggende efterskoles lokaler kan inddrages ud over skolens egne lokaler. Det er en selvfølge, at alle hygiejne- og rengøringsforskrifter følges.

Om det er den almindelige undervisning eller undervisning i en coronatid er det min generelle vurdering af Skovlund Friskole, at undervisningen og elevernes udbytte står mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen. Det er ligeledes min vurdering, at Skovlund Friskole lever op til alle Undervisningsministeriets krav til de frie skoler.

20. april 2020

Ulla Kronborg Jørgensen