Tilsynserklæring 2021/22 - Skovlund Friskole

Certificeret tilsynsførende 2019-2021

Ulla Kronborg, Sdr. Omme, er tilsynsførende på Skovlund Friskole.

Hun er valgt af forældrekredsen på skolens generalforsamling 2019 for en 2-årig periode.

Ulla besøger skolen flere gange årligt. Den certificerede tilsynsførende skal hvert år udarbejde en erklæring, som fremlægges for skolekredsen i forbindelse med generalforsamlingen i foråret.

Frie grundskoler giver undervisning inden for børnehaveklasse og 1.-9. klassetrin, som står mål med, hvad der almindeligvis kræves i  folke-skolen.

Skolerne skal efter deres formål og i hele deres virke forberede eleverne til at leve i et samfund som det danske med frihed og folkestyre samt udvikle og styrke elevernes kendskab til og
respekt for grundlæggende friheds- og menneskerettigheder, herunder ligestilling mellem kønnene.
Kilde: Stk. 2, Friskoleloven

Tilsynserklæring 2021/22
Skole: Skovlund Friskole, skolekode 280385
Svinget 5
Skovlund
6823 Ansager

Tilsynsførende:
Ulla Kronborg Jørgensen
Engebækgårdvej 4
7260 Sdr. Omme
enghavegaarden@msn.com

Som tilsynsførende på Skovlund Friskole er det min opgave at føre tilsyn med

  •  elevernes standpunkt i dansk, matematik og engelsk
  •  at skolens samlede undervisningstilbud ud fra en helhedsvurdering står mål med, hvad der
    almindeligvis kræves i folkeskolen
  • at vurdere om skolen forbereder eleverne til at leve i et samfund med frihed og folkestyre
  • at undervisningssproget er dansk

donationer til skolen
(Bekendtgørelse om valg af tilsynsførende ved friskoler og private grundskoler)

Tilsynet ved en friskole er delt mellem forældre, bestyrelse og skoleleder, og den tilsynsførende, der
er valgt til at varetage skolens tilsyn.

For at kunne vurdere skolen i forhold til tilsynets opgaver, besøger jeg som tilsynsførende skolen og
læser relevante informationer, bl.a. værdigrundlag, årsplaner, evaluering og læseplaner på skolens
hjemmeside. Skovlund Friskole udsender ugebreve, så også ad denne vej holder jeg mig orienteret,
ligesom der lægges oplysninger og billeder på Facebook.
Under mine besøg overværer jeg undervisningen og taler med børn og ansatte, ligesom jeg har
samtaler med skolelederen.
Jeg har i skoleåret 20212022 besøgt skolen tre gange, den 23.8.2021, den 23.11.2021 og den 21.3.
2022.
Jeg har overværet undervisningen i:
Dansk 8.-9. kl.
Emnet var lyrik og eleverne arbejdede på portalen Clio. Eleverne skulle analysere digtet “I
Danmark er jeg født”
Der var en introduktion til digtet, inden eleverne skulle arbejde med digtets komposition,
fortælleren og synsvinklen samt tema, budskab, fortolkning og perspektivering.
Under introduktionen blev svære ord forklaret og der var mulighed for at stille opklarende
spørgsmål inden eleverne i grupper skulle arbejde med de forskellige spørgsmål.
SKOVLUND FRISKOLE 22
Tysk 6.-7. kl.
Eleverne arbejdede på en præsentation af sig selv. I præsentationen skulle indgå navn, bogstaver,
ting på værelset, farver, ugedage, fritidsinteresser og venner.
Der blev skrevet hjælpeord på tavlen, inden eleverne gik i gang med at skrive en drejebog til en lille
film, som skulle optages på telefonen og præsenteres for klassen.
MBS 7.-8. kl.
MBS er en blanding af Medborgerskab, historie, samfundsfag og religion, og lige nu var temaet
forskellige religioner. Eleverne arbejdede ud fra portalen Clio og desuden var der fra CFU bestilt
undervisningsmaterialer i form af ting, der repræsenterede de forskellige religioner kristendom,
buddhisme, jødedom og islam.
Eleverne skulle ud fra materialerne og tekster fra Clio lave fremlæggelser om den religion, de havde
valgt at arbejde med.
I årsplanen tages hensyn til alle tre fag, der kan være opdelt i tre fagtemaer, men et emne kan også
tilgodese alle tre fag.
Tysk 8.-9. kl.
Eleverne så en musikvideo fra Berlin på portalen Clio. Derefter skulle de to og to beskrive følgende
5 punkter: Gebäude (bygninger), Sehenswürdigkeiten (seværdigheder), Natur, Menschen
(mennesker) og die Stimmung (stemningen) og fortælle klassen om det.
Engelsk 3.-5. kl. (Ask)
Eleverne arbejdede med bogsystemet Muzzy, hvortil de så små film på Youtube og i grupper lavede
de opgaver, som hørte til filmen.
Dansk 1.-2. kl. (Røn)
Eleverne arbejdede ud fra bogsystemet “Den første læsning 1 og 2. Eleverne skiftedes til at læse
højt, mens de øvrige elever arbejdede i arbejdsbogen eller med ekstraopgaver.
Klassen skulle i gang med et nyt afsnit, og læreren læste historien højt, så eleverne blev bekendt
med handlingen.
Dansk 1.-2. kl. (Poppel)
Timen var startet med læsning, hvor den ene halvdel læste højt på klassen og fik ny læselektie for,
mens den anden halvdel trænende læsemusklen – det vil sige at de skulle læse så meget, som
overhovedet muligt.
Derefter arbejdede de med plader med 8 billeder på hver, som eleverne skulle stave med
bogstavkort. Der var også mulighed for at arbejde med kryds og tværs hæfter.
Matematik 3.-5. kl. (Pil)
Eleverne arbejdede med 6 tabellen, hvor de fik udleveret 4 ark med gangestykker. Når de var
færdige, kunne de gå på MatematikFessor og lave flere gangestykker eller divisionsstykker, alt efter
hvilket område de syntes de trængte til mest træning.
Matematik 3.-5. kl. (Lærk og Røn)
Lærk og Røn var sammen den dag, da en lærer var syg. Der blev arbejdet på MatematikFessor med
ligninger, areal, tabeller og blandede opgaver. Eleverne var rigtig gode til at hjælpe hinanden, og
det giver helt sikkert noget til både den elev, der mangler hjælp og til den elev, der kan forklare et
problem for en klassekammerat.
Geografi 6.-7. kl.
Timen startede med et kvarters læsebånd for at træne læsehastigheden. Derefter var en kort runde,
hvor hver elev fortalte hvad de havde læst, hvilken genre og et meget kort resumé. Eleverne kunne
vælge mellem fysiske bøger eller bøger fra E-reolen.
I geografi arbejde eleverne ud fra grundbogen Pirana-geografi. De var lige blevet færdige med et
emne om Jordens befolkning, og arbejdede derfor med en side, Der hed “Mest for sjov”. Ud fra tre
SKOVLUND FRISKOLE 3
3
ledetråde skulle eleverne gætte et land, derefter var der ti linjer med fem geografiske navne i hver.
Et var forkert, og der var en god snak om hvilket svar, der var rigtigt.
Musik 3.-5. kl.
Timen startede med to rytmiske øvelser, så eleverne var varmet op. I den anden øvelse lærte
eleverne udtrykket accelerando, idet øvelsen startede i slowmotion og sluttede i et meget hurtigt
tempo, hvilket fik både sveden og grinene frem.
Derefter var der rytmisk fonetik, som omhandlede nodernes navne, form og lyde. Efter tur sang
eleverne en linje ud fra de beskrevne noder. Derefter skulle de gætte en sang ud fra noderne.
Timen sluttede med sammenspil, hvor alle elever spillede på et instrument eller sang.
Billedkunst 3.-5. kl.
Eleverne var i gang med at male billeder af forårsblomster. For at opnå en anden effekt blev der
malet med vatpinde i stedet for pensler.
Vurdering af elevernes faglige standpunkt
I løbet af året evalueres elevernes standpunkt jævnligt ved hjælp af tests eller samtaler omkring det
lærte. Elevernes faglige udbytte vurderes løbende gennem afleveringer og elevopgaver. Der er årligt
en skole/hjem-samtale, ved behov kan der være flere, hvor forældrene bl.a. orienteres om elevernes
standpunkt i dansk, matematik og engelsk. Der er fokus på den enkelte elev og dennes formåen, og
kravene tilpasses hele tiden, så det enkelte barns ressourcer udnyttes optimalt. Arbejdsmetoderne er
afvekslende, men der er altid en god introduktion til dagens emne, så eleverne er godt rustede til at
løse opgaverne.
Den undervisning, jeg har overværet, viser at eleverne er stand til at opfylde kravene omkring
fagene på det pågældende niveau. Undervisningen er vedkommende og giver mening. Materialerne,
både bogsystemer og digitale platforme, er tidssvarende og aktuelle på det pågældende trin.
Der afholdes terminsprøver og der føres til folkeskolens afgangsprøve.
Vurdering af skolens samlede undervisningstilbud
Som helhed svarer Skovlunds friskoles undervisningstilbud til, hvad der almindeligvis kræves i
folkeskolen. Jeg vurderer, at Undervisningen er vedkommende og giver mening.
Undervisningsmaterialerne er tidssvarende, alderssvarende og af god kvalitet. Skovlund Friskole
prioriterer efteruddannelse af lærerne højt. Man har bevidst valgt at samlæse i tre teams, da det
giver den bedste mulighed for differentiering. Det giver lærerne mulighed for at tænke i større
helheder og eleverne for at hjælpe hinanden og tage ved lære af hinanden. Eleverne er inddelt i tre
teams, Lilleteam 0.-2. kl., mellemteam 3.-5. kl. og storeteam 6.-9. kl. Når et skoleår planlægges,
ses der på gruppen af elever og undervisningsmålene. Ud fra det tilrettelægges undervisningen.
Eleverne i de tre teams bliver delt i mindre hold og alt efter antal er der en til tre lærere i gruppen,
der tilrettelægger og varetager undervisningen. Skovlund Friskole arbejder intenst på, at alle elever
oplever sig selv og andre som en del af fællesskabet i undervisningen. Alle lærere har været på
kursus i medieret læring, som bruges i den daglige undervisning. Eleverne skal kunne sætte
læringen ind i en sammenhæng mellem det de ved, det de tidligere har lært og hen til relevansen af
nyt stof, de skal lære. Løsningerne og konklusionerne skal ikke serveres, eleverne skal selv tænke
sig frem til løsningerne i det omfang, de er i stand til det, og alle får selvfølgelig den fornødne hjælp
og vejledning. De elever, der måtte have brug for ekstra støtte, får den støtteforanstaltning, der er
behov for.
Ud fra den undervisning jeg har overværet, og de samtaler jeg har haft med skoleleder og lærere
omkring undervisningen, dens planlægning og gennemførelse samt de overvejelser der har været
SKOVLUND FRISKOLE 4
4
omkring de enkelte emner vil jeg vurdere, at undervisningen inden for de tre fagområder, det
humanistiske, det naturfaglige og det praktisk/musiske står mål med, hvad der almindeligvis kræves
i folkeskolen.
Vurdering af om skolen forbereder eleverne til at leve i et samfund med frihed og folkestyre
Eleverne bliver i høj grad inddraget og derved oplever de, at de har indflydelse. Eleverne har på
skift dukseopgaver og andre praktiske opgaver i klasserummet. Man har begrebet skolevenner, hvor
de store elever hjælper de yngre både i dagligdagen, men også på fx skolens årlige lejrskole. Ved
den daglige morgensang synges der fra den danske sangskat og eleverne lærer at lytte til beskeder
og oplæg. Eleverne optræder også med forskellige indslag til morgensamlingen. Både i den daglige
undervisning og i de aktiviteter og traditioner, der findes på skolen, oplæres børnene til at indgå i et
forpligtende fællesskab og føle sig som en del af et fælleskab, hvor samarbejde, ansvar, accept,
engagement og tolerance er vigtige fokuspunkter. Der arbejdes meget med den gode relation,
hvilket kommer til udtryk både i det daglige fællesskab på skolen, men også på lejrskoler, emneuger
og andre aktivitetsdage. Lærerne er tydelige omkring forventninger til omgangstone og opførsel i
det fælles rum og hensigten er, at atmosfæren på skolen præges af tolerance og rummelighed. Der
udvises stor omsorg for den enkelte elev, der skabes rammer for indflydelse, ligeværdig samtale og
anerkendelse, og det tilstræbes, at alle elever bliver hørt, set og anerkendt for den personlighed, de
har.
Skovlund Friskole er en naturlig del af lokalsamfundet, hvilket bl.a. kommer til udtryk i det
samarbejde, der er med Flensted og den årlige gymnastikopvisning.
Den demokratiske dannelse udvikles og styrkes ved kommunikation. Kommunikationen udspringer
af værdierne i den demokratiske norm, hvor der lyttes til hinanden, og hvor alle kommer til orde.
Dette gør sig i høj grad gældende på Skovlund Friskole, hvor det både praktiseres i den daglige
undervisning, i skolegården og til den daglige morgensamling.
Undervisningssproget
Jeg kan konstatere, at undervisningssproget er dansk. I sprogfagene engelsk og tysk er
undervisningssproget naturligvis på det pågældende sprog.
Donationer til skolen
Skolen har ikke modtaget donationer, der tilsammen overstiger 20.000,- kr. ekskl. moms.
Kønsligestilling og underretningspligt
For Skovlund Friskoles vedkommende er der ikke kønsopdelte aktiviteter i undervisningen og med
hensyn til kønsligestilling forsøger skolen at behandle alle lige i undervisningen og i
ansættelsesforhold. For skolen handler det om, at alle skal mødes med respekt og at alle er et samlet
team uanset køn, alder, socioøkonomi, job med løntilskud eller ej, stilling, uddannelse m.v. Skolens
syn på deres medmennesker ligger i skolens værdigrundlag.
Ligeledes er tilsynet blevet bedt om at undersøge, om skolen har en praksis, der understøtter, at de
ansatte efterlever deres skærpede underretningspligt, fx ved at have beskrevne procedurer.
Dette er tilfældet for Skovlund Friskole.
På interne møder tales der årligt om, hvordan, hvornår og hvem der indberetter og hvor
forpligtelsen ligger.
Når der er grund til bekymring benytter skolen sig af de vejledninger, de har fra bl.a. kommunen.
Sammen med de ansatte beskriver skolelederen årsagen til bekymringen, og herefter sendes det
afsted til kommunen.
SKOVLUND FRISKOLE 5
5
Skolens ansatte og ledelse oplever et seriøst og udviklende samarbejde vedrørende opfølgning og
sparring med kommunalt ansatte, forældre og kolleger.
Skolen er ofte blevet bekræftet i, at det er vigtigt, at de ansatte reagerer på de bekymringer, de måtte
have.
Afsluttende erklæring
Også i dette skoleår har undervisningen og den daglige skolegang været præget af corona. Der har
været nedlukninger, perioder med restriktioner og tests, og der har været perioder med mange syge
børn og ansatte. Men også hjemmeundervisning via Teams kan blive kan blive rutine og noget man
bare gør, når den almindelige undervisning er sat ud af spillet. Det kræver en stor
omstillingsparathed både fra skolen og fra elever og forældre, men det er mit indtryk, at alle har
gjort deres bedste.
Det er altid en fornøjelse at komme på Skovlund Friskole, hvor jeg altid føler mig godt modtaget.
Både elever og lærere er meget imødekommende og vil meget gerne vise, hvad de er i gang med.
Jeg får mange gode samtaler med både børn og voksne, hvor jeg får et godt indblik i de ting, der
rører sig, de ting, der arbejdes med , hvilke overvejelser, der ligger til grund for undervisningen og
hvilke mål, der er sat for de forskellige fag og emner.
En af de ting, jeg ser meget frem til er morgensamlingen. Også den har været sat på standby i løbet
af året, og erstattet af gåture eller andre aktiviteter på små hold. Ved mit seneste besøg var der for
første gang morgensamling for hele skolen siden efteråret. Det bar det dog ikke præg af. Alle vidste
nøjagtig, hvor deres plads var og hvilke forventninger, der var til dem. Der blev sunget, læst
Fadervor, givet beskeder – alt var som det plejer. Derefter var der fortælling om hospitalsskibet
Jutlandia, og eleverne sad tryllebundne og nød fortællingen. Jeg synes, det er det perfekte billede på
en tradition, der er lige så gammel som friskolen. Selv om det har ligget stille gennem længere tid,
er det så indgroet i eleverne, at de bare tager det til sig. Det er ligesom at lære at cykle, har du først
lært det, glemmer du det aldrig, ligeså med faste rutiner og traditioner.
Udover den planlagte daglige undervisning er der mange andre aktiviteter i årets løb. Nogle har
også været aflyst på grund af corona, men nogle er gennemført i mindre grupper og på
hjemmesiden, i ugebrevene og på Facebook kan man ligeledes se billeder og læse beskrivelser fra
årets gang, og her er der masser af eksempler på god undervisning og spændenden aktiviteter både i
klasseværelset, i lokalområdet og i naturen.
For Skovlund Friskole er det vigtigt at børnene er glade for at gå i skole, og der arbejdes ud fra
teorierne i positiv psykologi, hvilket er meget tydeligt. Jeg har aldrig oplevet elever, der får skældud
for det, de ikke kan og ikke gør, men tværtimod masser af ros for, hvad de gør og kan.
“At se, hvad der er at se og lære, hvad der er at lære, forstå det før uforståelige,
udvide sin horisont. At undervise – vise undere – og at oplyse – lyse op, hvor der er mørkt –
er det skolen går ud på. Oplysning gælder både kundskaber/færdigheder og livsoplysning”
som Grundtvig selv så rammende udtrykker det.
Med disse ord vil jeg afslutte min erklæring og det er det min generelle vurdering af
Skovlund Friskole, at undervisningen og elevernes udbytte står mål med, hvad der almindeligvis
kræves i folkeskolen. Det er ligeledes min vurdering, at Skovlund Friskole lever op til alle Undervisningsministeriets krav til de frie skoler.
29.marts 2022
Ulla Kronborg Jørgensen