Tilsynserklæring 2020/21 - Skovlund Friskole

Certificeret tilsynsførende 2019-21

Ulla Kronborg, Sdr. Omme, er tilsynsførende på Skovlund Friskole.

Hun er valgt af forældrekredsen på skolens generalforsamling 2019 for en 2-årig periode.

Ulla besøger skolen flere gange årligt. Den certificerede tilsynsførende skal hvert år udarbejde en erklæring, som fremlægges for skolekredsen ifm generalforsamlingen i foråret.

Frie grundskoler giver undervisning inden for børnehaveklasse og 1.-9. klassetrin, som står mål med, hvad der almindeligvis kræves i  folke-skolen.

Skolerne skal efter deres formål og i hele deres virke forberede eleverne til at leve i et samfund som det danske med frihed og folkestyre samt udvikle og styrke elevernes kendskab til og
respekt for grundlæggende friheds- og menneskerettigheder, herunder ligestilling mellem kønnene.
Kilde: Stk. 2, Friskoleloven

Skole:
Skovlund Friskole, skolekode 280385, Svinget 5-7, Skovlund, 6823 Ansager

Tilsynsførende:
Ulla Kronborg Jørgensen,  Engebækgårdvej 4, 7260 Sdr. Omme, enghavegaarden@msn.com

Som tilsynsførende på Skovlund Friskole er det min opgave at føre tilsyn med

  • elevernes standpunkt i dansk, matematik og engelsk
  • at skolens samlede undervisningstilbud ud fra en helhedsvurdering står mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen
  • at vurdere om skolen forbereder eleverne til at leve i et samfund med frihed og folkestyre
  • at undervisningssproget er dansk
  • donationer til skolen

(Bekendtgørelse om valg af tilsynsførende ved friskoler og private grundskoler)

Tilsynet ved en friskole er delt mellem forældre, bestyrelse og skoleleder, og den tilsynsførende, der er valgt til at varetage skolens tilsyn.

For at kunne vurdere skolen i forhold til tilsynets opgaver, besøger jeg som tilsynsførende skolen og læser relevante informationer, bl.a. værdigrundlag, årsplaner, evaluering og læseplaner på skolens hjemmeside. Skovlund Friskole udsender ugebreve, så også ad denne vej holder jeg mig orienteret, ligesom der lægges oplysninger og billeder på Facebook.

Under mine besøg overværer jeg undervisningen og taler med børn og ansatte, ligesom jeg har samtaler med skolelederen.

Jeg har i skoleåret 2020/2021 kun besøgt skolen en gang den 14.9.2020 grundet Covid-19. Jeg har været i kontakt med skolelederen og flere lærere for at følge fjernundervisningen og høre om de overvejelser og tiltag, der er foretaget på skolen.

 

Jeg har overværet undervisningen i:

Dansk 
Mellemtrin – Lærk 
Her arbejdede eleverne med bogsystemet “LÆS”. Eleverne havde læst en tekst hjemme om Tollundmanden. Der blev talt om teksten, lavet opgaver og de elever, der blev færdige fik ekstraopgaver. I slutningen af timen blev der arbejdet med de tre d´er: stumt, hårdt og blødt.

 

Matematik 
Mellemtrin – Lærk 
I matematik blev der arbejdet med subtraktion, hvor eleverne skulle “låne”. der blev arbejdet med forskellige opgaver på tavlen. Der blev også øvet tabeller.

 

Tysk
5. klasse 
Her var emnet Ländern, Fahnen und Farben. Der blev arbejdet med de tre lande Tyskland, Østrig og Schweiz. Teksterne og opgaverne var fra portalen Clio.

 

Engelsk
Mellemtrin – Ask 
I engelsk var emnet My town. Eleverne var i gang med at fremstille et spil, som senere skulle spilles i grupper. Eleverne skulle finde ord og lave spilleplader.

 

Vurdering af elevernes faglige standpunkt 
Jeg vurderer, at elevernes standpunkt i dansk, engelsk og regning/matematik fuldt lever op til, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen. Materialerne, der bruges i undervisningen, både bøger og digitale platforme, lever op til de krav der stilles til de forskellige årgange.

 

Vurdering af skolens samlede undervisningstilbud 
Skolens undervisningstilbud svarer til, hvad man som helhedsvurdering kan genfinde i folkeskolen.

Skolen har under nedlukningen siden januar haft meget fokus på det faglige indhold, og lærerne har reflekteret meget over deres undervisning. Det har været vigtigt at eleverne fortsat har været udfordrede, så de kunne bevæge sig til nærmeste zone for udvikling. I Lilleteam har man bevidst valgt at undervise ud fra bogsystemer og ikke introducere eleverne til Teams. Der har været telefonisk kontakt til forældrene og informationer på skolens portal VIGGO. Der har været få elever, som har modtaget undervisning på skolen.

Mellemteam og Storeteam er blevet undervist på TEAMS. Der er blevet meldt tydelige forventninger ud til forældre og elever, og hvis en elev ikke har meldt sig på TEAMS er forældrene blevet kontaktet. Skolen har valgt stort set at følge det oprindelige skema både i forhold til indhold og tid.

Der har dog også været fokus på, at der skulle være tid til sjove opgaver som banko og kahoots og praktiske opgaver, hvor eleverne fik sig rørt.

I Storeteam har lærerne gennemført en trivselsundersøgelse, hvor resultatet skal bruges i skolens UMV med formål, resultat, evaluering og handleplan/opfølgning.

Vurdering af om skolen forbereder eleverne til at leve i et samfund med frihed og folkestyre 
Lærerne er tydelige omkring forventninger til omgangstone og opførsel i det fælles rum og hensigten er, at atmosfæren på skolen præges af tolerance og rummelighed. Det samme har gjort sig gældende under nedlukningen.

De ting, der normalvis arbejdes med i forbindelse med dette punkt, elevrådsarbejde, morgensang,  fortælling, pasning af ansvarsområder i klassen m.m. har naturligvis været sat på standby, men skolens formål omkring punktet har ikke ændret sig.

 

Undervisningssproget 
Jeg kan konstatere, at undervisningssproget er dansk. I sprogfagene engelsk og tysk er undervisningssproget naturligvis på det pågældende sprog.

 

Donationer til skolen 
Skolen har efter oplysninger fra skolelederen ikke modtaget donationer, der tilsammen overstiger 20.000,- kr. ekskl. moms.

 

Afsluttende erklæring 
Der er ingen tvivl om, at der har været arbejdet hårdt på mange fronter i dette skoleår. Ikke blot var der opsamling fra sidste skoleårs nedlukning, men også i dette skoleår blev skolen ramt af nedlukning grundet Covid-19.

Ikke blot skal der tages højde for den faglige udvikling, men også trivslen spiller en stor rolle under en nedlukning.

Det kræver mange overvejelser og meget planlægning og en høj grad af kommunikation både lærerne imellem men også til forældrene.

Skolen tog en fælles beslutning om som udgangspunkt at følge skoleskemaet, som det så ud før nedlukningen på baggrund af en evaluering efter sidste skoleårs nedlukning.

Praktisk foregår det på den måde, at en hovedansvarlig lærer fra gruppen indsamler informationer og materiale fra de øvrige lærere i gruppen. Alt samles på en ugeplan, som udsendes til forældrene, så man dag for dag kan se, hvilke opgaver der er til den pågældende dag.

Besvarelser sendes tilbage til lærerne efterhånden, som opgaverne bliver løst. Læreren gennemser opgaverne og sender kommentarer og rettelser tilbage. Der er ugentlige telefonsamtaler med hjemmene underbygger kontakten og giver mulighed for at drøfte udfordringer og andet.

Både lærere og elever havde brug for tid til at lære portalen Teams at kende, men det tog ikke lang tid, før det var en naturlig del af den nye dagligdag.

For lærerne på Skovlund Friskole er det vigtigt med den gode relation som grundlag for undervisningen, og det har været en udfordring under nedlukningen. Den fysiske distance har gjort, at det har været svært at mærke den enkelte elevs fysiske og psykiske tilstand. Der har været iværksat forskellige tiltag for at afhjælpe dette som:

  • individuelle trivselssamtaler med eleverne
  • fysisk nødundervisning for særligt udsatte børn, som Børne- og undervisningsministeriet har lagt op til
  • struktureret skema med en høj grad af genkendelighed
  • veksling mellem forskellige arbejdsformer og -metoder
  • brainbreaks

Det er lærernes opfattelse, at en gruppe elever trives godt med de digitale læreprocesser, og at de fungerer godt med hjemmearbejdspladsen. En af grundene kan være, at der ikke er ydre stimuli, som forstyrrer dem. Der er også en gruppe elever, som kan have svært ved at holde fokus på den digitale undervisning. Her kan en af grundene være, at de lader sig aflede af andre ting, såsom sociale medier, spil og chat.

Helt klart er det, at eleverne har lidt et ”socialt tab”, nogle mere end andre.

Ovenstående er dog efter min mening ikke enestående for nedlukningen. Der vil altid være elever, der profiterer mere af undervisningen end andre, men det vigtigste er, at man erkender dette og arbejder på en løsning, og det oplever jeg, er tilfældet på Skovlund Friskole, også under nedlukningen.

Der har i skoleåret været overskud til at lave en ny hjemmeside, og under præsentationen af de ansatte står bl.a.:

Vi brænder for at give dit barn det bedste vi har – hver dag- hele året, og det skinner klart igennem, at det også har været gældende under nedlukningen.

På hjemmesiden, i ugebrevene og på Facebook kan man ligeledes se billeder fog læse beskrivelser fra årets gang, og her er der masser af eksempler på god undervisning både i klasseværelset, i naturen og på Teams.

Så om det er den almindelige undervisning eller undervisning i en coronatid, er det min generelle vurdering af Skovlund Friskole, at undervisningen og elevernes udbytte står mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen. Det er ligeledes min vurdering, at Skovlund Friskole lever op til alle Undervisningsministeriets krav til de frie skoler.

14. april 2021, Ulla Kronborg Jørgensen