Vedtægter - Skovlund Friskoles Støtteforening

Generalforsamling
Støtteforeningen afholder generalforsamling – indtil nu; samme aften som skolen afholder sin – se skolens kalender på hjemmesidens forside.

§1
Støtteforenings navn er: Skovlund Friskoles Støtteforening
Dens hjemsted er: Skovlund, 6823 Ansager

§2
Støtteforeningens formål er:
– at arbejde aktivt for Skovlund Friskole
– at skaffe midler til gennemførelse af opgaver, der kan være til gavn for friskolens brugere, men som ikke naturligt løses af skolens økonomiske administration – herunder at tage initiativ til støttearrangementer og evt. forestå tegningsbidrag af en grundkapital ved friskolens oprettelse.

§3
Støtteforeningen er upolitisk og enhver myndig person kan optages som medlem. Medlemskab omfatter også medlemskab af Skolekredsen, når Skovlund Friskoles bestyrelse har godkendt det enkelte medlem.
Støtteforeningen kan ikke træffe beslutninger i sager vedr. Skovlund Friskoles ledelse, personale og elever eller andre sager, som ligger indenfor SKovlund Friskoles bestyrelseskompetence.

§4
Der betales et årligt kontingent som fastsættes på den årlige generalforsamling og som er ens uanset om medlemmet har skolesøgende børn eller ej.

§5
Støtteforeningen tegnes af formand og kasserer.

§6

Bestyrelsen består af mindst 5 generalforsamlingsvalgte medlemmer.

§7
Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand, kasserer og sekretær.

§8
Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden. Bestyrelsesmøder skal altid afholdes, når et flertal af bestyrelsesmedlemmer ønsker det, – dog mindst tre gange årligt. Beslutninger afgøres ved almindeligt stemmeflertal. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.

§9
Regnskabsåret er kalenderåret og afsluttes hvert år den 31. december og fremlægges – med revisionspåtegning – til godkendelse på den følgende ordinære generalforsamling.

§10
Generalforsamlingen er støtteforeningens højeste myndighed og den afholdes hvert år inden udgangen af april måned. Den bekendtgøres senest 14 dage i forvejen ved annoncering i den/de for egnen normalt anvendte medier. Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, indsendes skriftligt til formanden mindst 5 dage i forvejen.
 

§11
På den ordinære generalforsamling aflægges der beretning om støtteforeningens virksomhed i det forløbne år og det reviderede regnskab forelægges til godkendelse. Dagsorden til generalforsamlingen skal mindst indeholde følgende punkter:
– Valg af dirigent og skriftfører
– Bestyrelsens beretning
– Det reviderede regnskab fremlægges
– Indkomne forslag
– Fastsættelse af kontigent
– Valg af bestyrelses og suppleanter
– Valg af to revisorer
– Eventuelt

§12
Valg af bestyrelsen gælder for to år og der afgår skiftevis 2 og 3 medlemmer. Første gang – efter et år – 2 medlemmer – ved lodtrækning. Suppleanterne vælges for et år og således på valg hvert år. Der vælges 2 revisorer, som er på valg hvert år.

§13
Stemmeret på generalforsamlingen kan udøves af medlemmer, der har betalt kontingent senest 31. december forud for generalforsamlingen. Valgbarhed er underkastet de samme regler.

§14
Generalforsamlingen er beslutningsdygtig uanset antallet af fremmødte medlemmer. Der kan kun stemmes ved personligt fremmøde. Afgørelser træffes ved simpelt flertal. Afstemning foretages skriftlig, når blot et medlem ønsker det.

§15
Ekstraordinær generalforsamling finder sted, når bestyrelsen finder anledning dertil, eller mindst 1/5 af medlemmerne skriftligt begærer det. Indkaldelse sker ved sædvanlig form for bekendtgørelser med mindst 14 dages varsel.

§16
Vedtægtsændringer kan kun ske på en generalforsamling, hvor 2/3 af de fremmødte stemmer for ændringen. Opnås dette ikke, kan et simpelt flertal vedtage ændringerne ved en ekstraordinær generalforsamling, som skal aholdes senest en måned efter den først afholdte generalforsamling. Forslag til vedtægtsændringer skal fremgå af indkaldelsen.

§17
Ophævelse af støtteforeningen kan kun ske på en ordinær generalforsamling, hvor emnet er optaget som et særligt punkt på dagsordenen. Beslutningen sker efter de samme regler som jf. §16.

§18
Ved ophævelse af støtteforeningen tilfalder dens midler Skovlund Friskole.