Viceleder søges

Viceleder til Skovlund Friskole

Da vi oplever vækst og tilgang søger Skovlund Friskole pr. 1. april 2021 en viceleder, som kommer til at indgå i et ledelsesteam omkring de øgede opgaver. Der er knyttet undervisning til stillingen.
Vi er i gang med vores 9. friskoleår og er 26 ansatte til vores 118 elever i 0.-9. kl. Vi er en aktiv del af det lokale. Skolen ligger midt i en aktiv landsby, hvor der altid er gang i nye store og små projekter. I Skovlund bor der ca. 600 og skolens elever kommer herfra og fra nabobyerne.
På skolen lægger vi stor vægt på et nært skolemiljø i trygge rammer, hvor der både er fokus på helheden og den enkelte elevs behov. Der er tæt kontakt mellem skolens ansatte og forældre. Vi afsætter meget tid til fælles oplevelser, aktiviteter og samarbejde, fordi vi vægter det højt.
Du skal varetage undervisning i de fag, du brænder for samt indgå i ledelsesteamet med skolelederen. Fordelingen af administrative og undervisningsopgaver vil være ca. 50/50.

På Skovlund Friskole:

 • tror vi på, at ”Ordet skaber, hvad det nævner” (Grundtvig)
 • har vi et inspirerende og udviklende miljø med plads til nye idéer
 • løser vi hverdagens udfordringer og travlhed ved teamsamarbejde, anerkendende tilgang og godt humør
 • får du lederudvikling, kompetenceudviklingsforløb og netværk
 • er der et varmt og imødekommende fællesskab, hvor du får plads til at være viceleder


Vi ønsker at vores viceleder:

 • kan se sig selv i skolens værdisæt og brænder for de frie skoler
 • har erfaring med organisering og planlægning
 • kan arbejde selvstændigt og samtidig ser opgaveløsning som et fælles ansvar
 • er i stand til i en travl hverdag at strukturere og prioritere
 • har en positiv og løsningsorienteret tilgang
 • er reflekterende over egen og andres praksis

   

Vi ser frem til at modtage din ansøgning inden fristen udløber kl. 12, den 20. januar 2021
Ansøgning og relevante bilag sendes til: skoleleder@sfri.dk

Samtaler afvikles af to omgange i uge 5/6 og i uge 8. Vi stiler mod tiltrædelse 1.4.2021.
Har du spørgsmål til stillingen kan du kontakte skoleleder Jette Bech Mathiesen, tlf.: 22150930

Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til organisationsaftale for ledere ved Frie Grundskoler mv. af 16. april 2019


Mere om friskolen og stillingen

Det er ikke en hemmelighed, at Skovlund Friskole har været i konstant fremgang siden grundlæggelsen i 2012. Vi glæder os til at byde vores nye viceskoleleder velkommen, så vi sammen kan forme fællesskabets skole. I det følgende kan du læse mere om skolens indre liv og om stillingens indhold.


Om Skovlund Friskole

I dag har vi en yderst velfungerende og populær lokal friskole med SFO og 118 glade elever fra 0.- 9. klasse. Vores vision er, at alle skal opleve sig selv og andre som en del af fællesskabet. Den grundtvig-koldske tradition definerer os som skole, og vi har holdninger og værdier, der sætter et stort aftryk på dagligdagen. Vi har et helhedssyn på barnet. Den levende fortælling er sammen med livsoplysning idealet for læring og dannelse. Vi åbner verden op for barnet, når vi inspirerer og etablerer en nysgerrighed og lyst til viden. Vi fremhæver talent, vilje og sammenhæng som vores kerneværdier.

Skolen har gode og rummelige faciliteter og en god sammenhængende bygningsmasse med skolegård og leg i skolens centrum. Vi fastholder, at det skal være sjovt at gå i skole. Skolen er godt forankret i det nære miljø og forældresamarbejdet. Der er god opbakning til skolen i forældrekredsen og i lokalsamfundet. Skovlund er en landsby i udvikling. Her er lagt en helhedsplan med store visioner, og vi er som den eneste skole en vigtig aktør i byens liv. På skolen samarbejder vi sammen med de aktive kræfter i lokalområdet, og det kan også blive en af dine opgaver at være engageret i dette.
Skovlund Friskole er udviklingsorienteret, og det er vigtigt for os at udvide vores faglighed i fællesskab. Derfor har alle skolens lærere senest gennemført  to akademifag: ”Positiv psykologi i organisationen” og ”Coaching i organisationen”. Fælles viden skaber et solidt pædagogisk og fagligt grundlag, og vi erfarer, at vores tilgang skaber trivsel og udvikling for både ansatte og elever. Vi forsætter med efteruddannelsen i 2021, hvilket også vil omfatte vores nye viceleder.

Mere om os og stillingen

Sparring med ansatte, elever og forældre er en naturlig del af ledelsesarbejdet, og det er vigtigt at du hurtigt erfarer, hvad vi som skole står for, så du arbejder ud fra samme værdisæt som os.

Vi har det godt sammen og vægter humor i vores uformelle samværsform. Der er flere ansatte som har mere end en stillingsbetegnelse, hvilket er kendetegnende for den måde vi arbejder på. Vi går efter de løsninger og metoder, der giver mening.

Du får medansvar for planlægning og afvikling af pædagogiske møder samt møder med deltagelse af ansatte fra kommunen, forældre og ansatte. Til nogle af disse møder vil det også være din opgave at være mødeleder, referent eller skolens repræsentant.

Privatlivspolitik, vejledninger og retningslinjer er nogle af de fagligt komplekse tekster, der skal læses, så du skal have let ved at dykke ned i disse og være med til at omsætte dem til praksis i skolens hverdag. Du har i det hele taget sproglige kompetencer på et niveau, der modsvarer en ledelsesfunktion med mange kommunikationsopgaver.

I hverdagen er det dig, der modtager syge- og raskmeldinger samt finder vikarløsninger i samarbejde med de ansatte. I løbet af skoleåret kan det være nødvendigt at justere skemaet, og det er en af de mange opgaver, du skal varetage. Sammen med skolelederen lægger du skemaet for hele året i programmet ”skema/tid” fra ”Viggo”, hvor der samtidig skal træffes mange beslutninger og prioriteres opgaver, aktiviteter og antal lektioner for hele skoleåret.

I samarbejde med skolens ansatte og elevrådet får du tovholderopgaven med undervisningsmiljøarbejdet, hvori der både indgår undersøgelse, handlingsplan og opfølgning internt og formidling på hjemmeside.

I løbet af skoleåret afholder vi mange forskellige arrangementer som arbejdsdage, grundlovsdag, åben skole hvor du vil blive den, der skal samle trådene til nogle af arrangementerne og sikre, at der er tænkt på alt inden, under og efter den vigtige dag.

I skoleleders fravær er vicelederen stedfortræder, hvor det forventes, at du kan tage selvstændigt ansvar for den planlagte skoledag og uforudsete hændelser. Den daglige tilstedeværelse er ønskeligt kl. 8.00 -15.30,og ellers efter aftale.

Vi afventer spændt din ansøgning, hvor du også fortæller os, hvilke fag du brænder mest for at undervise i, da det vil fylde ca. halvdelen af din arbejdstid. Da du skal indtræde i en vicelederstilling, forventer vi, at du er en respekteret klasserumsleder med et positivt sind, der har lyst og vilje til at blive en del af et vores fællesskab.